Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Π.Α.Α. 2014-2020 (Υ.Α. υπ’ αριθμ. 2220/108492/ΦΕΚ 3668/Β/18-10-2017).

Η τροποποίηση θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ενώ συγχρόνως διευκρινίζονται και αποσαφηνίζονται κάποια θέματα του θεσμικού πλαισίου και παράλληλα προσαρμόζει το Μέτρο σε νεότερες ρυθμίσεις των ενωσιακών διατάξεων.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κυρίως τα πεδία που ακολουθούν:

  1. Ενισχυόμενοι κλάδοι και δικαιούχοι

α. Για τους υποψήφιους που αιτούνται στήριξη στη Δράση 4.2.2 για τη μεταποίηση προϊόντος του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν), δεν θα ενισχύονται για δαπάνες που αφορούν στην πρώτη μεταποίηση του προϊόντος (από γεωργικό προϊόν σε γεωργικό προϊόν), παρά μόνον εφόσον το προϊόν αυτό αξιοποιείται ως ενδιάμεσο προϊόν που θα μεταποιείται περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν).

β. Στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης 4.2.1 και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην ίδια Περιφέρεια.

  1. Επιλέξιμες δαπάνες

α. Οι επιλέξιμες  δαπάνες περιλαμβάνουν και εξοπλισμό εργαστηρίων, ενώ η προμήθεια πλαστικών παλετοκιβωτίων (bins) είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους. Επίσης, ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύεται μόνο ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. και οι δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου της επένδυσης.

β. Στο πλαίσιο των Γενικών δαπανών, οι δαπάνες για τις μελέτες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας (αμοιβές μηχανολόγων, συμβούλων, κλπ), είναι επιλέξιμες μόνο εάν συνδέονται με ειδική δράση στο πλαίσιο του προγράμματος ή με τους ειδικούς σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών, δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό επί του προϋπολογισμού.

γ. Η δαπάνη για την αγορά γης θεωρείται επιλέξιμη εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και δεν υπερβαίνει το 10% του κόστους της επένδυσης.

Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αγορά γης μέχρι την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, ο υποψήφιος μπορεί να προβεί  σε προσωρινή μίσθωση του οικοπέδου με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο θα συμπεριλάβει στον φάκελο υποψηφιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση των τίτλων ιδιοκτησίας πριν την οριστική ένταξη. Επιπλέον, η υλοποίηση της επένδυσης σε μισθωμένη μονάδα δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη στο πλαίσιο της δράσης, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης είναι τουλάχιστον 10ετής και καλύπτει και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του δυνητικού δικαιούχου.

δ. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

  1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α. Όσον αφορά στο  Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. που απαιτείται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, με αναφορά στη μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοσή του από το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας σχετικά με τη μετοχική της σύνθεση. Οι εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ. προσκομίζουν πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων με την ισχύουσα κατάσταση των Μετόχων.

β. Η επιλογή του προτεινόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, πρέπει να υποστηρίζεται από τρεις (3) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δύνανται να γίνουν αποδεκτές προσφορές από τον ίδιο προμηθευτή/αντιπρόσωπο, αρκεί να προέρχονται απ’ ευθείας από διαφορετικούς οίκους του εξωτερικού και να είναι επίσημα μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

  1. Αδειοδοτήσεις

α. Οι αιτήσεις στήριξης υφιστάμενων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας γίνονται δεκτές, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση στήριξης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της ανάκλησης, ή να προκύπτουν από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

β. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εκδοθεί Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης, θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για την έκδοσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνοδευόμενο από το σχετικό ερωτηματολόγιο, κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας,. Η προσκόμιση της άδειας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση χορήγησης της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου

γ. Στις περιπτώσεις ιδρύσεων – επεκτάσεων – μετεγκαταστάσεων, εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση της Άδειας Δόμησης κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά του αιτήματος καταβολής της πρώτης δόσης δημόσιας ενίσχυσης.

  1. Κριτήρια βαθμολογίας και προϋποθέσεις ένταξης

α. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται συνδυαστικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την πτυχιούχων πρόσληψη Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό της επιχείρησης. Η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου αυτού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

β.  Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο προς ένταξη υποψήφιος για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθμολογηθεί στο αντίστοιχο κριτήριο, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών, μετά την κατάθεση της αίτησης στήριξης και πριν τη λήψη της απόφασης ένταξης, θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιημένες δαπάνες και να προσκομίσει το extrait του διακριτού λογαριασμού για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στον λογαριασμό του δυνητικού δικαιούχου κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η δέσμευση αυτή αφορά μόνο το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων για τα οποία προσκομίζεται και το extrait.
  • Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος έχει βαθμολογηθεί για τα ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση που έχει καταθέσει, αλλά δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση της Δράσης, η αίτηση στήριξης θα βαθμολογείται εκ νέου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και δύναται να ενταχθεί στη δράση μόνο εφόσον η νέα βαθμολογία της δεν υπολείπεται της βαθμολογίας της τελευταίας αίτησης στήριξης ενταγμένης πράξης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομισθεί μαζί με το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την 1η Τροποποίηση εδώ