Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. € για το σύνολο της χώρας στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα, στον τομέα της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

β. να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις (12μηνες) διαχειριστικές χρήσεις

γ. να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης σύμφωνα με το  Παράρτημα ΙII της πρόσκλησης

δ. να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Ύψος Προϋπολογισμού και Ενίσχυσης

Αφορά επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμού από 20.000 € έως 200.000 €

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, ήτοι 50% για εξαγωγές 0-8% του Κύκλου Εργασιών (Κ.Ε.) της επιχείρησης, 60% για εξαγωγές 8-25% του Κ.Ε. και 65% για εξαγωγές >25% του Κ.Ε..

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες συνολικά έως 16.000€
 • Μεταφορικά Μέσα έως 50% του π/υ του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 20% του π/υ και μέχρι 30.000 € και έως δυο (2) ΕΜΕ.

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης, που συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

Μπορείτε να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ