Για 2 μήνες πήρε παράταση το Μέτρο 9 «Σύσταση και Οργάνωση Ομάδων Παραγωγών» που πριμοδοτεί με έως 100.000 ευρώ ετησίως τα νέα συλλογικά σχήματα. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 9η Ιουλίου 2018.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Μέτρου υποστηρίζεται η σύσταση Ομάδων Παραγωγών και Οργανώσεων Παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της Ομάδας παραγωγών ή Οργάνωσης παραγωγών

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύσταση της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών, τη σύνταξη του φακέλου αναγνώρισής της, τη σύνταξη του απαιτούμενου επιχειρηματικού σχεδίου πενταετούς διάρκειας και του φακέλου ένταξης στις ενισχύσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Μπορείτε να διαβάσετε την Τροποποίηση εδώ.

Δείτε την ανάρτηση της αρχικής Πρόσκλησης εδώ.