Με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό (ή ποσοστό του) ως πρώτη ύλη και να το μεταποιούν περαιτέρω, ώστε να λαμβάνουν τελικά μη γεωργικό προϊόν.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος (Δράση 4.2.1), που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν σε ενιαίο επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2.

Η περίοδος για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ορίζεται από τις 13 Ιουλίου έως και τις 12 Οκτωβρίου 2017.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας ενίσχυσης για την εν λόγω πρόσκληση  της Δράσης 4.2.2 ανέρχεται σε 30 εκατ. €.

Δικαιούχοι της Δράσης 4.2.2 είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων στήριξης στην παρούσα πρόσκληση της Δράσης 4.2.2  είναι από 600.000 € έως 3.000.000 €.

Η Δράση 4.2.2, καθώς και η Δράση  4.2.1 με προϋπολογισμό επενδύσεων κάτω των 600 χιλ. € θα προκηρυχθούν από τις Περιφέρειες στο προσεχές διάστημα.

Η ένταση ενίσχυσης χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον  εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων, όπως ισχύει κάθε φορά.

Στην παρούσα πρόσκληση για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις η ενίσχυση ανέρχεται σε 30% (Αθήνα, Ανατ. Αττική), 40% (Δυτ. Αττική, Πειραιάς, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία), 45% (Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και 50% (Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Δυτ. Ελλάδα, Βορ. Αιγαίο, Κ. Μακεδονία, Α. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος).

Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τους επιλέξιμους παραγωγικούς κλάδους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων στήριξης και τη διαδικασία ένταξης και για τις 3 Δράσεις του Μέτρου 4.2, μπορείτε να τις διαβάσετε στο νέο αναλυτικό ενημερωτικό μας σημείωμα ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ