Με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η περίοδος για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ορίζεται από τις 16 Μαΐου έως και τις 18 Αυγούστου 2017.

Οι υπόλοιπες Δράσεις 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα μη γεωργικά» και 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» του Μέτρου 4.2 αναμένεται να προκηρυχθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 4.2.1 ανέρχεται σε 120 εκατ. €.

Δικαιούχοι της Δράσης 4.2.1 είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα όρια των προϋπολογισμών των αιτήσεων στήριξης στην παρούσα πρόσκληση της Δράσης 4.2.1  είναι από 600.000 € έως 5.000.000 €.

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.1 αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ)

75%

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 50%
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Θεσσαλία
Ήπειρος
Δυτική Ελλάδα
Κεντρική Μακεδονία
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος
Κρήτη
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40%
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Μακεδονία
Αττική

 

Όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τους επιλέξιμους παραγωγικούς κλάδους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων στήριξης και τη διαδικασία ένταξης και για τις 3 Δράσεις του Μέτρου 4.2 μπορείτε να τις διαβάσετε στο αναλυτικό ενημερωτικό μας σημείωμα

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ