Τέθηκε σε ισχύ η Τροποποίηση που αφορά στην Υπουργική Απόφαση 397/18235/2017 (Β’ 601) «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)».

Επιγραμματικά, η Τροποποίηση αφορά στα εξής θέματα:

  1. Για να αναγνωριστεί μια Ομ.Π. απαιτούνται πέντε (5) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μέλη ανά τομέα αγροτικής παραγωγής αντί δέκα (10) ατόμων που ίσχυε στην αρχική απόφαση.

  1. Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης εμπορευθείσας αξίας παραγωγής, λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών αντί των τριών (3) προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων, ενώ σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (ανωτέρας βίας, εξαιρετικές περιστάσεις), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο (2) εκ των τριών (3) προηγούμενων ημερολογιακών ετών.

  1. Στην περίπτωση εγγραφής νέου μέλους ή αποχώρησης μέλους, οι Ομ.Π., ή Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ.

  1. Όσον αφορά στις Οργανώσεις Παραγωγών και στις Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς οι οποίες είναι αναγνωρισμένες σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 5746/157266/11.12.14, εφόσον είναι ενταγμένες σε επιχειρησιακά προγράμματα των Κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 και μέχρι την λήξη τους, ισχύουν τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την έγκριση των προγραμμάτων.

  1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση 397/18235/2017 (Β’ 601) εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την Τροποποίηση εδώ.