Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελείται από 20 Προγράμματα, από τα οποία τα 7 είναι Τομεακά και τα 13 Περιφερειακά:

 • Τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα
 • Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας

Τομεακά ΕΠ

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Τεχνική Βοήθεια”
 • Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη” (ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιείας και Θάλασσας”

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός όλων των προγραμμάτων ανέρχεται σε:

 • 19,89 δισ. € Κοινοτικής Συνδρομής και
 • 24,79 δισ. € συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Κλάδοι προτεραιότητας

Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγένθυση. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή
 • Υγεία – φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Χρημοτοδοτικές προτεραιότητες

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
 3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
 4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
 5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δικαιούχοι του ΕΣΠΑ

Δικαιούχοι του ΕΣΠΑ είναι μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που προτίθενται να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις και να υλοποιήσουν τις επιλέξιμες  ανά πρόγραμμα δράσεις.

Για τα Προγράμματα και τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON ΑΕ στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER της εταιρείας.