Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη αποτελεί έναν σύγχρονο και ισχυρό συλλογικό φορέα με αυξημένες δυνατότητες δράσης, μέσω του οποίου μπορούν να υλοποιηθούν και οι στόχοι του “Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων” της εκάστοτε Περιφέρειας.

Η Σύμπραξη είναι μια εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει και να υποστηρίξει το σύνολο του αγροδιατροφικού τομέα μιας Περιφέρειας. Η σύστασή της προβλέπεται στο νέο νομικό καθεστώς των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, καθώς σύμφωνα με το Νόμο 4015/2011 καθορίζεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας η σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με σκοπό :

 • Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται εντός της Περιφέρειας
 • Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων του “καλαθιού” της Περιφέρειας

Στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν :

 • Οι Δήμοι της Περιφέρειας
 • Τα Εμποροβιοτεχνικά Επιμελητήρια
 • Τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και οποιοδήποτε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό Ίδρυμα λειτουργεί και έχει έδρα την περιοχή ή δραστηριοποιείται σε σχετικό αντικείμενο
 • Οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις της Περιφέρειας
 • Οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών και οι οργανώσεις των Νέων Αγροτών της Περιφέρειας
 • Οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της τυποποίησης και μεταποίησης, του τουρισμού και της εστίασης, καθώς και οι φορείς των καταναλωτών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια

Σε αυτό το εταιρικό σχήμα συμμετέχουν σε ποσοστό έως 49% οι φορείς της Περιφέρειας και σε ποσοστό 51% οι ιδιώτες (Ομάδες Παραγωγών, επιχειρήσεις μεταποίησης κ.α.)

Το αντικείμενο και οι δράσεις της Σύμπραξης συνίστανται στα εξής :

 • Η εκθεσιακή, έντυπη, ραδιοτηλεοπτική και διαδικτυακή προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Η δικτύωση, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικούς και ξένους φορείς
 • Η προώθηση καινοτόμων δράσεων και πρακτικών, όπως η συμβολαιακή γεωργία
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων και η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων αγροδιατροφικού αντικειμένου
 • Το Ηλεκτρονικό καλάθι αγροτικών προϊόντων και η δημιουργία αντίστοιχου ιστότοπου (portal)
 • Το Παρατηρητήριο Αγροτικών Προϊόντων στην Περιφέρεια
 • Η πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων και η δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)
 • Η συμβολή στη δημιουργία ειδικού σήματος και λογότυπου για τα προϊόντα της Περιφέρειας
 • Η εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων
 • Η παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς