ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εν λόγω προδιαγραφή PAS έχει δημοσιευτεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Τυποποίησης (BSI) με σκοπό να προσδιοριστούν λεπτομερώς οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHGemissions) καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του Προτύπου έγινε με τη συγχρηματοδότηση από ιδιωτικό (CarbonTrust) και δημόσιο (DEFRA – Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων & Αγροτικών Υποθέσεων) τομέα.

Λειτουργικό πλαίσιο PAS 2050 :

Το PAS 2050 βασίζεται σε υπάρχουσες μεθόδους ανάλυσης του κύκλου ζωής, μέσω των προτύπων BS EN ISO 14040 & BS EN ISO 14044, εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των GHG emissions του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις αυτές ξεκαθαρίζουν περαιτέρω την εφαρμογή των ανωτέρων προτύπων σε σχέση με την αξιολόγηση των GHG emissions και θεσπίζουν επιπρόσθετες αρχές και τεχνικές για την αντιμετώπιση ουσιαστικών πτυχών της αξιολόγησης των εκπομπών όπως :

  • Χρήση επιμέρους δεδομένων αξιολόγησης εκπομπών από τα διάφορα στάδια στην περίπτωση ολοκληρωμένης αξιολόγησης (δηλαδή μέτρηση εκπομπών σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας)
  • Το πεδίο δράσης – εφαρμογής που θα συμπεριληφθεί στη μέτρηση
  • Κριτήρια για τα δεδομένα που αφορούν το φαινόμενο υπερθέρμανσης του πλανήτη
  • Ο χειρισμός των εκπομπών που προέρχονται από μεταβολές στην χρήση του εδαφικού περιβάλλοντος, ή από πηγές βιογενών και ορυκτών εκπομπών CO2
  • Ο χειρισμός της επίπτωσης που έχει η αποθήκευση CO2 σε προϊόντα και ο χειρισμός της αντιστάθμισης
  • Απαιτήσεις για τον χειρισμό εκπομπών που προέρχονται από συγκεκριμένες διεργασίες
  • Απαιτήσεις και υπολογιστικά δεδομένα για τις εκπομπές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Ισχυρισμούς συμμόρφωσης

Πλεονεκτήματα εφαρμογής PAS 2050 :

Το PAS 2050 προορίζεται για να ωφελήσει οργανώσεις, επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, παρέχοντας μια ξεκάθαρη και σταθερή μέθοδο αξιολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το PAS 2050 παρέχει τα ακόλουθα οφέλη :

Α. Για τους οργανισμούς που εφοδιάζουν αγαθά /υπηρεσίες :

  Επιτρέπει την εσωτερική αξιολόγηση των υπαρχόντων εκπομπών

  Διευκολύνει την αξιολόγηση εναλλακτικών συνθέσεων ενός προϊόντος, μεθόδων παραλαβής της πρώτης ύλης και επεξεργασίας, επιλογών πρώτης ύλης και προμηθευτών, πάντα στη βάση που σχετίζεται με τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής,

√  Παρέχει ένα σημείο αναφοράς για υπάρχοντα προγράμματα που στοχεύουν σε μείωση των GHG emissions

√  Επιτρέπει την έγκυρη σύγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της χρήσης μιας κοινής, αναγνωρισμένης και τυποποιημένης προσέγγισης αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπομπών

√  Υποστηρίζει τις αναφορές περί εταιρικής ευθύνης

Β. Για τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών (στην περίπτωση που ένας οργανισμός επιλέξει να κοινοποιήσει το ανθρακικό αποτύπωμα) :

√  Παρέχεται μια κοινή βάση αναφοράς και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των εκπομπών, υποστηρίζοντας έτσι την κατάλληλη σύγκριση και κατανόηση

√  Αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τον καταναλωτή στη διαδικασία επιλογής και αγοράς ενός προϊόντος, όταν αυτή συνδέεται και με την περιβαλλοντική επίπτωση ως κριτήριο αγοράς