ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές Πρότυπο, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.

Το Πρότυπο ISO 9001:2008 είναι βασισμένο στον κύκλο του Deming και την έννοια της συνεχούς βελτίωσης μέσω της μεθοδολογίας Plan – Do – Check – Act”.

Δομή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας :

 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης της Ποιότητας
 • Λειτουργικές Διαδικασίες
 • Σχέδια Ποιότητας
 • Έντυπα Λειτουργίας
 • Αρχεία Ποιότητας
 • Κατάλογοι Εγγράφων

Σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας :

 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων / παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη
 • Τήρηση των κανονιστικών διατάξεων
 • Η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
 • Η προαγωγή του περιβάλλοντος εργασίας

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του Προτύπου ISO 9001:2008 :

 • Δημιουργείται ένα στρατηγικό εργαλείο οργάνωσης και διοίκησης
 • Έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και στον εντοπισμό των νέων αναγκών του που δημιουργούνται μέσα σε μια μεταβαλλόμενη αγορά
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς
 • Διεθνής κατοχύρωση και αναγνώριση της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Βελτίωση δημοσίων σχέσεων, διαφήμιση και προβολή της επιχείρησης με δυνατότητα επέκτασης και αύξησης του μεριδίου αγοράς της
 • Κατοχυρώνεται και αναγνωρίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση της επιχείρησης μέσα από την πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.