Το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» θα είναι ένα από τα πρώτα που θα ανοίξουν στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, το καθεστώς αυτό θα προκηρυχθεί τον ερχόμενο Μάρτιο, με τον συνολικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος να ανέρχεται στα 150 εκατ. Ευρώ. Στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες παραγωγικές μονάδες ή επεκτείνουν αλλά και εκσυγχρονίζουν θεμελιωδώς υφιστάμενες και εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και στην αλιεία.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς είναι οι εξής:

 1. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  1. Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα.
  2. Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
   • Η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει.
   • Η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται είτε από μέλος της οικογένειας του πωλητή, είτε από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη.
   • Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Από τις εν λόγω επιλέξιμες δαπάνες αφαιρείται το κόστος στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων πριν από την αγορά τους.
  3. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  5. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 2. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  1. Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
  2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Οι δαπάνες των υποπερ. βα και ββ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
   • Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ή για τρία έτη στην περίπτωση των ΜμΕ.
   • Να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης.
   • Να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων, ενώ για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.
 1. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις παραπάνω, τα υπαγόμενα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου αναπτυξιακού νόμου και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ,
 • δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
 • δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
 • δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
 • δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 • δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
 • δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.

Τα επενδυτικά σχέδια του εν λόγω παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις εξαιρούνται από τη μορφή ενίσχυσης της επιχορήγησης.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τις εντάσεις:

 1. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται το 80% του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή 100% εφόσον συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
 2. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα κίνητρα που προαναφέρθηκαν (πλην της επιχορήγησης) στο 80% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή 100% εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, διάθεσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη – υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου.