Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη για την Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2022-2025.

Η προκήρυξη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων προβλέπεται για τις 31 Μαρτίου 2022.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την μεταποίηση γεωργικών πρώτων υλών προς γεωργικά, αλλά και μη γεωργικά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάριν τα αιθέρια έλαια από πρώτη ύλη αρωματικών φυτών.

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 179.681.250,00 €, και κατανέμεται ως εξής:

 1. Ποσό 89.840.625,00 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από:
  1. Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ),
  2. Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),
  3. Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),
  4. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  5. Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών με τον περιορισμό ότι οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) αναγνωρίζονται και λειτουργούν υπό την σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
  6. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  7. Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς.

Με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 40% των πρώτων υλών θα προέρχεται από τα μέλη-παραγωγούς (καθετοποίηση).

 1. Ποσό 89.840.625,00 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 40% των πρώτων υλών θα προέρχονται από συμβολαιακή γεωργία. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Οι δύο κατηγορίες θα ενοποιηθούν αν δεν υπάρξουν αρκετές αιτήσεις από την πρώτη κατηγορία επενδυτών μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη των αιτήσεων.

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των προϋπολογισμών που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα έχουν ως εξής:  

 1. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή αυτές που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ:
  1. Μέγιστος προϋπολογισμός: 7.500.000,00€
  2. Ελάχιστος προϋπολογισμός: 500.000,00€
 1. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις:
  1. Μέγιστος προϋπολογισμός: 12.500.000,00€
  2. Ελάχιστος προϋπολογισμός: 2.000.000,00€

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε περιφερειακές και μη περιφερειακές ενισχύσεις, όπως στον Αναπτυξιακό, και διαφοροποιούνται στα ποσοστά επιδότησης.

Στις Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις κατατάσσονται:

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ: υπηρεσίες συμβούλων, μηχανικών κλπ,
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ: διπλώματα ευρεσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
  • δαπάνες για την αγορά καινούριων οχημάτων για οδικές μεταφορές, με σκοπό τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. Αφού καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν για ήδη αγορασθέντα οχήματα πριν από την ημερομηνία εκείνη
  • ενισχύεται η διαφορά κόστους μεταξύ μιας περιβαλλοντικά φιλικής δαπάνης με την αντίστοιχη λιγότερο περιβαλλοντικά φιλική
 • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
 • Μόνο για κάλυψη αναγκών της μονάδας (πχ net metering)
 • Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώδιμα φυτά
 • Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις επιδοτούνται υπό προϋποθέσεις

Στις Περιφερειακές Ενισχύσεις κατατάσσονται:

 1. Κτιριακά
 2. Περιβάλλον χώρος
 3. Οχήματα μεταφοράς εντός της μονάδας (πχ κλαρκ)
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση ύδατος κ.ά.). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
 5. Αγορά εγκατάστασης που έχει κλείσει μέχρι 30% του συνόλου του προϋπολογισμού. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
 6. Μηχανοργάνωση (υπολογιστές, απομακρυσμένη διαχείριση, δίκτυα, συστήματα ασφαλείας κ.α.)
 7. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 8. Άυλα (συστήματα ποιότητας, branding, λογισμικό, ψηφιακή αναβάθμιση)
 9. Αγορά γης μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού

Στοιχεία υλοποίησης

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ.

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.