Η προκήρυξη βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και σύντομα θα δημοσιευθεί και η αντίστοιχη προκήρυξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Το ποσοστό επιδότησης για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις είναι 50% σε όλη την επικράτεια και ο δημόσιος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 30.000.000,00 €

 Οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση και πιο συγκεκριμένα  

 1. Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), αυτές που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ:
 2. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ
 3. Μεγάλες επιχειρήσεις: απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ
 1. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι για όλες τις περιπτώσεις οι 500.000,00€ ενώ ο μέγιστος είναι για τις ΜμΕ και Μεσαίες 7.500.000,00€, και για τις Μεγάλες 12.500.000,00€

Το πρόγραμμα παρέχει ενισχύσεις με “χαρακτήρα κινήτρου” δηλαδή δεν μπορεί να γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε περιφερειακές και μη περιφερειακές ενισχύσεις, όπως στον Αναπτυξιακό, και διαφοροποιούνται στα ποσοστά επιδότησης.

Στις Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις κατατάσσονται:

 1. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ: υπηρεσίες συμβούλων, μηχανικών κλπ, μέχρι 200.000,00€
 2. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου μέχρι 500.000,00€
 3. Ενισχύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ: μέχρι 30% του προϋπολογισμού και μέχρι 500.000,00€
  1. Μόνο για κάλυψη αναγκών της μονάδας (πχ net metering)
  2. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώδιμα φυτά

Στις Περιφερειακές Ενισχύσεις κατατάσσονται:

 1. Κτιριακά
 2. Περιβάλλον χώρος
 3. Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης: μέχρι 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση ύδατος κ.ά.). Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.
 5. Μηχανοργάνωση (υπολογιστές, απομακρυσμένη διαχείριση, δίκτυα, συστήματα ασφαλείας κ.α.)
 6. Δαπάνες που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 7. Αγορά γης μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού
 8. Άυλα στοιχεία ενεργητικού με την προϋπόθεση ότι είναι αποσβέσιμα και αποδεδειγμένα αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων (συστήματα ποιότητας, branding, λογισμικό, ψηφιακή αναβάθμιση). Τα συστήματα ποιότητας εφαρμόζονται από τον αγρό έως τον καταναλωτή.  

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων
 2. Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.)
 4. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας
 5. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων
 6. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 7. Μεταχειρισμένα οχήματα
 8. Απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί
 9. Επενδυτικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα
 10. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά πρότυπα
 11. Αμοιβές προσωπικού
 12. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να καλύπτονται όλα για να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής, τουλάχιστον 25% του επενδυτικού σχεδίου (καταθέσεις ή δάνειο)
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Πράσινη μετάβαση: απαιτείται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω
  1. κτιριακές εγκαταστάσεις με υψηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
  2. μηχανολογικός εξοπλισμός με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
  3. Προμήθεια οχημάτων της μέγιστης κατηγορίας (π.χ. Euro 5 ή 6 και ηλεκτρικά οχήματα)
  4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ
  5. Υποδομές για εξοικονόμηση ύδατος
  6. Μηχανολογικός εξοπλισμός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Βιωσιμότητα της επένδυσης
  1. Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1
  2. Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%
  3. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10
  4. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2

Στοιχεία υλοποίησης

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε ιδιόκτητο χώρο ή σε μισθωμένο με την προϋπόθεση συμβολαιακής μίσθωσης μεγαλύτερης των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.