Δημοσιεύθηκε στις 29/09/2021 ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με εφαρμογή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 Οι δικαιούχοι που είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει:

 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το    41ο
 • να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου
 • να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 1.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
 • Να μην έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.
 • Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες
 • Να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που είναι νομικά πρόσωπα, θα πρέπει:

 • Να έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί τις ηλικιακές προϋποθέσεις.
 • Να έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
 • Να έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
 • Να έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα τη γεωργική παραγωγή (εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7).

 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του Πληροφοριακού  Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι ορίζεται στις 35.000€ και προσαυξάνεται έως και 5.000€ (ανώτατο ποσό ενίσχυσης 40.000€):

 • ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης
 • εφόσον στην μελλοντική κατάσταση περιλαμβάνεται πτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός πέντε (5) ετών μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμευτικών στόχων.

Βασική προϋπόθεση για υπαγωγή στο Υπομέτρο 6.1 είναι η υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το τρέχον έτος (2021) στην οποία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο της απαιτούμενης γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Η επιλεξιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης καθορίζεται ως εξής:

 • Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 000€ και μέγιστο 1.000.000€. Δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού καλλιεργειών, εφόσον το σύνολο της τυπικής τους απόδοσης είναι εντός των ανωτέρω επιλέξιμων ορίων
 • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
 • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
 • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.
 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ εδώ

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, διάθεσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη – υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου.