Το πρόγραμμα σκοπεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα της αγροδιατροφής.

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 98.111.000,00 € και κατανέμεται ως εξής:

 1. Ποσό 866.600,00 € (ποσοστό 60%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από:
  • Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
  • Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
  • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
  • Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
  • Γίνονται δεκτές αιτήσεις και στην περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς είναι υπό σύσταση με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ίδρυση κατά την ένταξη.  
 1. Ποσό 244.400,00 € (ποσοστό 40%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από:
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
  • Εταιρίες του εμπορικού δικαίου

εφόσον το 40% της αξίας των πρώτων υλών τους προέρχεται από συμβολαιακή γεωργία ή καθετοποίηση, δηλαδή χρήση ιδιοπαραγόμενων πρώτων υλών.

Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και διατηρείται για τρία (3) έτη, οπότε και πρέπει να πιστοποιηθεί από Ορκωτό λογιστή.

Οι δύο κατηγορίες θα ενοποιηθούν αν δεν υπάρξουν αρκετές αιτήσεις μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη των αιτήσεων.

Δεν είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται μόνο στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Πρέπει υποχρεωτικά να δραστηριοποιούνται και στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Δεν είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι με τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και της κοινοπραξίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά επιδότησης

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται τρεις κατηγορίες: σε περιφερειακές ή μη περιφερειακές ενισχύσεις, οι οποίες αφορούν στις δαπάνες Μεταποίηση, και σε δαπάνες κατά τον Καν 702/2014 της ΕΕ οι οποίες είναι δαπάνες στην Πρωτογενή Παραγωγή.

Περιφερειακές Ενισχύσεις:

 1. Κτιριακά
 2. Περιβάλλων χώρος
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας, μέχρι 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/km.

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 2. Αγορά εγκατάστασης που έχει κλείσει μέχρι 30% του συνόλου του προϋπολογισμού. Δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν, και εξοπλισμός παλαιότερος των 10 ετών.
 3. Μηχανοργάνωση (υπολογιστές, απομακρυσμένη διαχείριση, δίκτυα, συστήματα ασφαλείας κ.α.). Συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες απομακρυσμένης ή έξυπνης διαχείρισης, συστημάτων τηλε-ελέγχου και άλλες επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης.  

Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.

 1. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 2. Άυλα (συστήματα ποιότητας, branding, λογισμικό, ψηφιακή αναβάθμιση) με την προϋπόθεση ότι είναι αποσβεστέα, μέχρι 50% του προϋπολογισμού

Για τις δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων τα ποσοστά επιδότησης θα είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο 40% 50% 50%
Κρήτη 35% 50% 50%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 40% 50% 50%
Κεντρική Μακεδονία 40% 50% 50%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 50%
Ήπειρος 40% 50% 50%
Θεσσαλία 45% 50% 50%
Ιόνια Νησιά 35% 50% 50%
Δυτική Ελλάδα 40% 50% 50%
Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας) 35% 40% 50%
Π.Ε. Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Αρκαδίας) 35% 50% 50%
Π.Ε. Αρκαδίας 40% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι 25% 35% 40%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%

Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ: υπηρεσίες συμβούλων, μηχανικών κλπ, μέχρι 300.000,00€.
 2. Συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου, μέχρι 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έτος
 3. Καινοτομία για ΜμΕ: διπλώματα ευρεσιτεχνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέχρι 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο
 4. Επαγγελματική κατάρτιση: δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, έμμεσες δαπάνες, μέχρι 500.000 ευρώ ανά έργο επαγγελματικής κατάρτισης
 5. Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
  1. δαπάνες για την αγορά καινούριων οχημάτων για οδικές μεταφορές, με σκοπό τη συμμόρφωση με εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. Αφού καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν για ήδη αγορασθέντα οχήματα πριν από την ημερομηνία εκείνη. Επιλέξιμα είναι:
   • οχήματα με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά, και τα οχήματα εκπομπών CO2 μηδενικών ή μικρότερων από 50g/Km.
   • οχήματα Ν1, Ν2 και γενικά βαρέα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών
  2. ενισχύεται η διαφορά κόστους μεταξύ μιας περιβαλλοντικά φιλικής δαπάνης με την αντίστοιχη λιγότερο περιβαλλοντικά φιλική
 6. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ: μέχρι 30% του προϋπολογισμού
  1. Διαστασιολογημένο για κάλυψη αναγκών της μονάδας (πχ φωτοβολταϊκό σύστημα net metering, όχι ανεξάρτητο για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)
  2. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εδώδιμα φυτά

Τα ποσοστά επιδότησης για τις Μη Περιφερειακές ενισχύσεις στις ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες) θα είναι τα ίδια με τις περιφερειακές ενισχύσεις.

Ενισχύσεις του Καν. 702/2014

 1. Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρωτογενή γεωργική παραγωγή):
  1. Κατασκευή και βελτίωση γεωργικών ακινήτων στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.
  2. Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού.
  3. Άυλα, όπως λογισμικό, άδειες εκμετάλλευσης, εμπορικά σήματα κ.α., 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά επενδυτικό σχέδιο
  4. Μπορούν να υπαχθούν, τα εξής επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής:
   • Φυτική Παραγωγή: όλα τα είδη συμβατική, πιστοποιημένη -ολοκληρωμένη, βιολογική, υπαίθρια ή υπό κάλυψη. Στην υπό κάλυψη περιλαμβάνονται: θερμοκήπια, θάλαμοι μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κλπ
   • Ζωική Παραγωγή: όλες οι παραγωγικές κατευθύνσεις και τύποι εκτροφής
 1. Προώθηση γεωργικών προϊόντων

Διοργάνωση διαγωνισμών και εκθέσεων και ευαισθητοποίηση ευρέως κοινού πάνω στα γεωργικά προϊόντα, με την προϋπόθεση της απουσίας αναφοράς σε συγκεκριμένη επιχείρηση, εμπορική επωνυμία ή προέλευση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες: έξοδα συμμετοχής, ταξιδιού, μεταφορά των ζώων, δημοσιεύσεις, μίσθωση χώρων, έπαθλα κλπ

Για τις δαπάνες του Καν. 702/2014: επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή τα ποσοστά επιδότησης θα είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ενισχύσεις για μικρές και μεσαίες

ΜΜΕ

Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική Μακεδονία,

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,

Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία

50%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια)

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο

75%
Αττική 40%

Τα όρια των επιλέξιμων προϋπολογισμών

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των προϋπολογισμών που θα γίνουν δεκτά στο πρόγραμμα έχουν ως εξής:  

 1. Για τις πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δηλαδή όσες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ:
  1. Μέγιστος προϋπολογισμός: 3.000.000,00€
  2. Ελάχιστος προϋπολογισμός: 500.000,00€
 1. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις:
  1. Μέγιστος προϋπολογισμός: 10.000.000,00€
  2. Ελάχιστος προϋπολογισμός: 1.000.000,00€

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων
 2. Έργα συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων και έργα συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 3. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της επένδυσης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.)
 4. Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και έργα διακόσμησης, με εξαίρεση τις δενδροφυτεύσεις για λόγους ηχομόνωσης.
 5. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας
 6. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων
 7. Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.)
 8. Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.)
 9. Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους
 10. Μεταχειρισμένα οχήματα μηχανήματα και εξοπλισμός
 11. Απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνονται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί
 12. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα: με εξαίρεση τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εγκατάστασής τους
 13. Δαπάνες με σκοπό τη συμμόρφωση με εκδοθέντα ενωσιακά πρότυπα που δεν είναι ακόμη σε ισχύ, με εξαίρεση την αγορά καινούριων οχημάτων για οδικές μεταφορές κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στον ΓΑΚ.
 14. Αμοιβές προσωπικού
 15. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων
 16. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης γενικότερα. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση
 17. Αγορά δικαιωμάτων παραγωγής
 18. Δικαιώματα ενίσχυσης μονοετών φυτών
 19. Φύτευση μονοετών φυτών
 20. Εργασίες αποστράγγισης
 21. Δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης
 22. Αγορά ζώων
 23. Κεφάλαιο κίνησης
 24. Βιοκαύσιμα που υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης και για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 25. Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να καλύπτονται όλα για να είναι επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Πράσινη μετάβαση: το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δράσεις
  • Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
  • Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση σε επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 : Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης
  1. Γενική ρευστότητα του Φορέα πριν την επένδυση (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) > 1
  2. Καθαρό περιθώριο κέρδους του Φορέα μετά την επένδυση (Καθαρό κέρδος / συνολικό τζίρο) > 1%
  3. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του Φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10
  4. Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων (ΙΑΤ) του Φορέα μετά την επένδυση < 2
 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6 : Καθετοποίηση

Για τις ΜΜΕ: πρέπει περιλαμβάνονται δαπάνες πρωτογενούς τομέα, δαπάνες περιφερειακών, και μη περιφερειακών ενισχύσεων.

Στοιχεία υλοποίησης

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει σε ιδιόκτητο χώρο ή μισθωμένο με προϋπόθεση της τουλάχιστον 12ετούς μίσθωσης από την ημερομηνία της αίτησης ενίσχυσης.

Κατά τον σχεδιασμό της επένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξασφάλιση πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνουν από 23 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022. Η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 6 μήνες.

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα γίνει χρήση ψηφιακής υπογραφής (όπου απαιτείται) από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, για την οποία απαιτείται να κάνει εγγραφή ο υποψήφιος δικαιούχος.

Αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.