Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Υπομέτρου 2.1 για την δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες, από εξειδικευμένους γεωτεχνικούς συμβούλους.

Κάθε αγρότης δικαιούται μέχρι τρεις συμβουλές, διαφορετικού είδους, κατά την διάρκεια της διετίας υλοποίησης του προγράμματος.

Το κόστος των συμβουλών επιδοτείται απευθείας στον Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, χωρίς επιβάρυνση του παραγωγού

Οι αιτήσεις γίνονται εκ μέρους των συμβούλων και συγκεκριμένα από εγκεκριμένους Φορείς, κατά το διάστημα από 4/4/22 έως τις 3/6/22.

Η Protypon, μέσω της Protypon Γεωργικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ, είναι εγκεκριμένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών για την Αττική και την Στερεά Ελλάδα, και θα αναλάβει έργα παροχής γεωργικών συμβουλών, με την βοήθεια καταξιωμένων και έμπειρων γεωργικών συμβούλων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (περιλαμβάνει εργασία, ασφάλιση, μετακινήσεις, και έμμεσα κόστη) και το κόστος των σχετικών εργαστηριακών αναλύσεων.

Το κόστος των συμβουλών είναι τυποποιημένο από το πρόγραμμα κυμαίνεται από 570 έως 846 ευρώ. Κατ’ εξαίρεση το κόστος για νησιωτικές περιοχές κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση από 603 έως 1.204 ευρώ.

Σε περίπτωση χρήσης εργαστηριακών αναλύσεων, το σχετικό κόστος υπολογίζεται βάσει πάλι τυποποιημένων τιμών, και μπορεί να είναι αθροιστικά μέχρι του μέγιστου ποσού των 250 ευρώ.

Οι Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής

Το περιεχόμενο των επιλέξιμων συμβουλών

Σ.1.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης

Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές

Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης

Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων

Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)

Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή

Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας

Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής

Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης

Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά


Η Protypon, μέσω της Protypon Γεωργικοί Σύμβουλοι ΙΚΕ, θα αναλάβει έργα παροχής γεωργικών συμβουλών στην Στερεά Ελλάδα και την Αττική, με την βοήθεια καταξιωμένων και έμπειρων γεωργικών συμβούλων.