Αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ένταξης επενδύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτικού τομέα στο Νέο Επενδυτικό Νόμο (3908/2011).

Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι πρόσθετοι όροι και οι λεπτομέρειες για την παροχή ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια στον αγροτικό τομέα.

Επιλέξιμες θα είναι επενδύσεις τόσο στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, όσο και στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία και κτηνοτροφία).

Στον πρωτογενή τομέα θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των καλλιεργειών και των εκτροφών. Επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, εγκατάσταση θερμοκηπίων, προμήθεια γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.α.

Στη μεταποίηση θα ενταχθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Επιλέξιμα θα είναι όλα σχεδόν τα είδη των μονάδων μεταποίησης, όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυποποιητήρια και συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών, μελιού και σαλιγκαριών, αποστακτήρια, τυροκομεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών κ.α.

Εξαιρούνται επενδυτικά σχέδια που αφορούν :

1. Τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων (καφές, κακάο κλπ) που προέρχονται από χώρςες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

3. Την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών

4. Ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται :

  • από 40% έως 75% για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή
  • από 35% έως 50% για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Ο κατώτερος προϋπολογισμός για ένταξη μιας επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και καθορίζετια ως εξής :

  • 500.000€ για Μεσαίες επιχειρήσεις
  • 300.000€ για Μικρές επιχειρήσεις
  • 200.000€ για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και στη νέα περίοδο υποβολής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, η οποία θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της τρέχουσας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, που είναι η 28η Φεβρουαρίου 2014.