Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει 2 μήνες και δικαιούχοι είναι οι Επιχειρησιακές Ομάδες που είχαν ήδη εγκριθεί στη Δράση 1 του Μέτρου 16.

Η Δράση 1 αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρησιακών Ομάδων ενώ η Δράση 2 αφορά την υλοποίηση του επιχειρησιακού τους σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα κατά την Δράση 1 οι Επιχειρησιακές Ομάδες υπέβαλλαν προς έγκριση την σύσταση τους και το ερευνητικό τους πλάνο, ενώ τώρα για την Δράση 2 καλούνται να υποβάλλουν προς έγκριση τις λεπτομέρειες υλοποίησης του επιχειρησιακού τους σχεδίου: συγκεκριμένες δαπάνες και προβλεπόμενα αποτελέσματα.

Στην Δράση 2 η επιδότηση των δαπανών ανέρχεται στο 100%, με εξαίρεση τις σχετιζόμενες δαπάνες των Μέτρων 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) και 4.2 (Μεταποίηση) και στην περίπτωση αυτή η επιδότηση διαμορφώνεται από την επιδότηση των Μέτρων αυτών προσαυξημένη κατά 20%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το επιχειρησιακό σχέδιο είναι:

 1. Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων: αφορά στην ενοικίαση ή τις αποσβέσεις παγίων που θα χρησιμοποιηθούν (πχ εργαστηριακός εξοπλισμός, λογισμικό, κτήρια, κλπ)
 1. Δαπάνες προσωπικού της Ομάδας Έργου (αποκλειστικά για τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδίου) μέχρι 50% του συνόλου των δαπανών. Ομάδα Έργου είναι το σύνολο του προσωπικού των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και τις λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου όπως περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργολάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται προσωπικό του δικαιούχου
 1. Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου μέχρι 10% του συνόλου: δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, κόστος μεταφράσεων, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα μετακινήσεων των μελών της ομάδας Έργου της Ε.Ο. (έξοδα κίνησης, διαμονής και αποζημίωσης).
  1. Για τη διοργάνωση ημερίδων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μίσθωση χώρου, μίσθωση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παροχή καφέ.
  2. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του κόστους συμμετοχής και τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην παρακολούθησή τους.
  3. Για τη συμμετοχή στις εκθέσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου.

Για την στοιχειοθέτηση των δαπανών αυτών απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές εκτός αν η δαπάνη είναι κάτω των 500,00€ οπότε και χρειάζονται δύο (2). Εξαιρούνται τα έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου είναι υποχρεωτικές, πρέπει να καθοριστούν στην αίτηση, και πρέπει να περιλαμβάνουν την διάδοση σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του EIP-AGRI.

Ενδεικτικά:

a) Δημιουργία έντυπου υλικού

   1. ενημερωτικά φυλλάδια,
   2. πίνακες ανακοινώσεων αποτελεσμάτων σε σημεία που μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι,
   3. παρουσίαση αποτελεσμάτων μέσω του τύπου,
   4. δημιουργία DVD ενημέρωσης των αποτελεσμάτων,

b) Διάχυση μέσω μαζικών εκδηλώσεων

   1. συμμετοχή σε συνέδρια / ημερίδες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
   2. συμμετοχή σε εκθέσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
   3. διοργάνωση ημερίδας/ων

c) Χρήση του διαδικτύου

   1. δημιουργία ιστοσελίδας,
   2. χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης

d) Δράσεις εκμετάλλευσης της δυναμικής της Ε.Ο.

   1. δραστηριότητες δικτύωσης με άλλες ΕΟ που δουλεύουν παρόμοια αντικείμενα
   2. δραστηριότητες δικτύωσης σε άλλα προγράμματα,
   3. δραστηριότητες εκπαίδευσης/κατάρτισης ενδιαφερόμενων,
   4. πρόβλεψη για δημιουργία focus Group,
   5. πρόβλεψη για συμμετοχή στο HORIZON 2020
 1. Δαπάνες αναλωσίμων μέχρι 15% του συνόλου με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου
  2. δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο
  3. έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση.
  4. δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου
 1. Δαπάνες ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου.
 1. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες: είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και υπολογίζονται ως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού
 1. Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) και Μέτρο 4.2 (Μεταποίηση): Μόνο όταν συνδέονται αποκλειστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου και με την προϋπόθεση κατά την τελική αίτηση πληρωμής τα εξαγόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της Δράσης 2 κριθούν θετικά.

a. Για το Μέτρο 4.1 (Σχέδιο Βελτίωσης)

  1. Βελτίωση κτιρίων, θερμοκηπίων, ή δικτυοκηπίων απαραίτητων για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου
  2. Εξοπλισμοί εκτός αυτοκινούμενων μηχανημάτων (πχ θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισμού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων, καταγραφής δεδομένων πρόβλεψης καιρικών φαινομένων)
  3. Λογισμικό της γεωργικής εκμετάλλευσης

b. Για το Μέτρο 4.2 (Μεταποίηση)

  1. Εξοπλισμοί
  2. Λογισμικό

c. Στην περίπτωση που το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επενδυτικές δαπάνες, τότε κατατίθεται στην αίτηση της Δράσης 2 ενδεικτικός προϋπολογισμός και μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου υποβάλλεται τροποποίηση συνοδευόμενη από τρεις (3) προσφορές.

Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι: 

 • ελάχιστο: ένα (1) έτος
 • μέγιστο: τρία (3) έτη από την απόφαση ένταξης στη Δράση 1

Σε κάθε περίπτωση πρέπει η τελική αποπληρωμή του έργου να έχει ολοκληρωθεί πριν την 31-12-2025.

Μετά την οριστική ένταξη στη Δράση 2 η Επιχειρησιακή Ομάδα καταθέτει αίτηση πληρωμής σε ετήσια βάση η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση ελέγχου από Ορκωτό Λογιστή.