ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

Παράλληλα με την έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η PROTYPON ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2011.

Ο σκοπός του Προτύπου είναι να συνδράμει τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς να καθιερώνουν τα απαραίτητα συστήματα και λειτουργίες για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Η εφαρμογή του αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής ενεργειακής διαχείρισης.

Το Πρότυπο ISO 50001:2018 – Energy Management Systems (EnMS), εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO και καθορίζει όλες εκείνες τις απαιτήσεις προκειμένου ένας οργανισμός, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας που θα αναπτύξει, να μπορέσει να προσεγγίσει συστηματικά την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης σε θέματα ενεργειακής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Περισσότερα..