ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

 

Το πρότυπο ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

και εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες αλληλεπιδρούν με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας, με βασικό

στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

                    • ISO 39001:2012 – Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας