Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου η απόφαση ένταξης των εγκεκριμένων πράξεων στο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων προτάσεων προς ένταξη ανέρχεται στις 190, μετά την αύξηση της  συνολικής Δημόσιας Ενίσχυσης στο ποσό των 38.537.232,57€.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί επίσης και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα, σημείωσε 100% επιτυχία στο σύνολο των προτάσεων που υπέβαλε στο Μέτρο 9. Η εταιρεία διαθέτει έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη για τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, κυρίως του αγροδιατροφικού τομέα, έχοντας υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην έγκριση και ολοκλήρωση τους.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ένταξης εδώ