Ανακοινώθηκε από την ΟΤΔ «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.» στις 10/06, η  1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Μαγνησίας, με τίτλο «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα.

 Η  ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΣΚΕ για όλες τις Δράσεις-Υποδράσεις λήγει στις 13/09/2019 και οι  περιοχές εφαρμογής της πρόσκλησης αφορούν στην ΠΕ Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα προκηρύχθηκαν οι κάτωθι Δράσεις και Υποδράσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.102.000 €:

Κωδικός Υπο-ΔράσηςΤίτλος Υπο-ΔράσηςΚαθεστώς ΕνίσχυσηςΠοσοστό ΕνίσχυσηςΔημόσια Δαπάνη
19.2.1.1Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα1407/2013100%50.000,00
19.2.1.2Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών1407/2013100%40.000,00
19.2.2.2Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.1407/201350%200.000,00
19.2.2.3Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής1407/201365%675.000,00
19.2.2.4Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής1407/201365%150.000,00
19.2.2.5Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής1407/201365%75.000,00
19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής1305/201350%899.000,00
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής651/201455%562.500,00
19.2.3.4Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής651/201455%90.000,00
19.2.3.5Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής651/201455%70.500,00
19.2.7.3Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό 1407/201365%70.000,00
19.2.7.7Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών1407/201365%70.000,00
19.2.7.8Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων1407/201365%150.000,00

 

 • Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.
 • Οι αιτήσεις στήριξης των δικαιούχων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 600.000 € για υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλα.
 • Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος deminimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη είναι 200.000€ στην τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς deminimis.
 • Οι δικαιούχοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία ορίζονται διαφορετικά για κάθε υποδράση ανάλογα με τους αναπτυξιακούς στόχους.
 • Ως έναρξη της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών θεωρείται η οριστική υποβολή της αιτήσεως από το δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με εξαίρεση τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν 1407/2013 η επιλεξιμότητα των οποίων ξεκινάει από την ημερομηνία 21/12/2016, ημερομηνία έγκρισης του Τοπικού Προγράμματος.

 

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
  1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου, μέχρι το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της πράξης
  2. Αγορά, εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης)
  3. Αγορά καινούργιων οχημάτων ειδικού τύπου για μεταφορά προϊόντων, κάτω από 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  4. Αγορά μέσων εσωτερικής μεταφοράς
  5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
  6. Δαπάνες εξοπλισμού όπως fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
  7. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας
  8. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, κάτω από 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
  9. Δαπάνες λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, branding κλπ
  10. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
  11. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)
  12. Υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
  13. Αμοιβές προσωπικού αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης
  14. Δαπάνες που σχετίζονται με την διαμόρφωση χώρων προβολής, δοκιμής των προϊόντων της επιχείρησης
  15. Εργασίες πράσινου δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, καθώς και έργα διακόσμησης
  16. Η αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης Ελαιολάδου, μέχρι του ποσού των 30.000, αποκλειστικά για ενεργούς ή επαγγελματίες αγρότες
  17. Δαπάνη κατασκευής οικίσκου ή συγκεκριμένου χώρου για τις ανάγκες φύλαξης της πράξης μέχρι επιφάνειας είκοσι τετραγωνικών μέτρων (20 τ.μ.)

Πιο συγκεκριμένα για την Υποδράση 19.2.2.2 (Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν) οι τομείς που είναι επιλέξιμοι είναι οι:

– Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.

– Ζυθοποιία.

– Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).

– Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

– Μονάδες πυρηνελαιουργείων.

– Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης

– Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής.

– Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.

– Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

– Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής.

– Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών {όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι).

Μοριοδοτούνται:

 1. Η ποσοστιαία συσχέτιση με τους στόχους της υποδράσης
 2. Η νεανική επιχειρηματικότητα (≤ 35 ετών)
 3. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα
 4. Σπουδές σχετικές με τη φύση της πρότασης
 5. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο
 6. Η διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων
 7. Οι πιστοποιημένες πρώτες ύλες
 8. Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 9. Η εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 10. Η δαπάνη για εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
 11. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης
 12. Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης
 13. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/ αδειών
 14. Οι υφιστάμενοι φορείς σε σχέση με τους υπο-ίδρυση

Η ένταξη ακολουθεί τον Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) με ένταση ενίσχυσης που ορίζεται στο  50% των επιλέξιμων δαπανών (μέγιστη καταβολή ενίσχυσης 200.000,00€ ανά τριετία).

Για την Υποδράση 19.2.3.1 (Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν) αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στην ίδρυση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ανθών στο κεντρικό και ανατολικό Πήλιο, μονάδων επεξεργασίας αμύγδαλου στην περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου και μονάδων επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή του Αλμυρού.

Αναφέρονται ενδεικτικά ως επιλέξιμοι οι τομείς:

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

β) Γάλα

γ) Αυγά

δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

ε) Ζωοτροφές

στ) Δημητριακά

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η) Οίνος

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Μοριοδοτούνται:

 1. Η ποσοστιαία συσχέτιση με τους στόχους της υποδράσης
 2. Η νεανική επιχειρηματικότητα (≤ 35 ετών)
 3. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα
 4. Σπουδές σχετικές με τη φύση της πρότασης
 5. Η αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο
 6. Η διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων
 7. Οι πιστοποιημένες πρώτες ύλες
 8. Οι δαπάνες για την εξοικονόμηση ενέργειας (όλες)
 9. Η εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 10. Η δαπάνη για εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
 11. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης
 12. Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης
 13. Η εξασφάλιση των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων/ εγκρίσεων/ αδειών
 14. Οι υφιστάμενοι φορείς σε σχέση με τους υπο-ίδρυση