Με την υποχρέωση πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα ακολουθεί προκαθορισμένους μετρήσιμους στόχους, που θα συντάσσεται από γεωπόνο και θα ελέγχεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ, έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΑΑΤ το σχέδιο της απόφασης για διαβούλευση μέχρι της 2 Ιουνίου. Επιλέξιμες θα είναι οι νέες ομάδες ή οι οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίσθηκαν με το ΦΕΚ 601Β/2017 (βλ. ΣΕ ΦΕΚ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) μετά την 26η Απριλίου 2016.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μέτρου θα λαμβάνουν επιχορήγηση 100% μέχρι 100.000€ ανά έτος η οποία θα συνδέεται απευθείας με την αξία παραγωγής που διαθέτει η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών στο εμπόριο σε ποσοστό: 10% το πρώτο έτος, 8% το δεύτερο, 6% το τρίτο, 4% το τέταρτο και 2% το πέμπτο έτος. Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται ετησίως και δεν θα συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

Η αξία παραγωγής για το πρώτο έτος λειτουργίας της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών θα προκύπτει από την μέση ετήσια αξία της διατεθείσας παραγωγής στο εμπόριο των τριών τελευταίων ετών, πριν τη συμμετοχή των παραγωγών στην ομάδα ή την οργάνωση.

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να έχει γεωργικό προσανατολισμό και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά κάποιους από τους παρακάτω στόχους: 1. Αύξηση του όγκου ή της αξίας της παραγωγής κατά 20% στη διάρκεια της πενταετίας 2. Καθετοποίηση/διαφοροποίηση της παραγωγής τουλάχιστον κατά 70% της παραγωγής 3. Αύξηση κατά 50% της παραγωγής προϊόντων που συνδέονται με «καθεστώτα ποιότητας» κ.ο.κ.

Η PROTYPON διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών και στην υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύσταση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, σύμφωνα πλέον με τη νέα απόφαση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ