Πρόκειται για την πρώτη δράση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και συνεχίζει το έργο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, καθώς και  στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Δικαιούχοι

Η Δράση απευθύνεται κυρίως σε ερευνητικούς οργανισμούς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Προϋπολογισμός

Η Δράση συγχρηματοδοτείται με 300.000.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Παρεμβάσεις

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.  Αναμένεται κατά το 4ο τρίμηνο του 2022 και θα έχει προϋπολογισμό 60.000.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση είναι 800.000€.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο, τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ. Αναμένεται κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 και θα έχει προϋπολογισμό 180.000.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση είναι 2.000.000€.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).  Αναμένεται κατά το 4ο τρίμηνο του 2022 και θα έχει προϋπολογισμό 39.000.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά αίτηση είναι 2.000.000€.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Τέλος, η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 και θα έχει προϋπολογισμό 21.000.000€. Ο προϋπολογισμός ανά αίτηση εξαρτάται από το Horizon που υπέβαλλε η επιχείρηση.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες πάνω στις οποίες θα γίνονται δεκτές προτάσεις είναι στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

  1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  7. Αειφόρος Ενέργεια
  8. Ψηφιακές Τεχνολογίες