Η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 βρίσκεται υπό διαβούλευση και αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με το σχέδιο υπουργικής απόφασης, επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ποσοστά ενίσχυσης από 40-80%, τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις αρδευτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 150.000€.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι ενεργοί αγρότες, νομικά πρόσωπα και οι ομάδες παραγωγών.

Οι επιλέξιμες αρδευτικές επενδύσεις αφορούν:

  • νέες γεωτρήσεις,
  • εκσυγχρονισμός υφιστάμενων,
  • αρδευτικά συστήματα,
  • αντλιοστάσια,
  • δεξαμενές,
  • λογισμικά άρδευσης και
  • συστήματα γεωργίας ακριβείας (πχ λογισμικό μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάσταση ασύρματου δικτύου, κλπ).

  

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

 

Η βαθμολόγηση των αιτήσεων θα καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια:

  • την ποιότητα των υδάτων όπως αυτή προσδιορίζεται από την επίσημη χαρτογράφηση υδάτων ανά περιφέρεια
  • την δυνητική εξοικονόμηση ύδατος που προβλέπεται από την σχετική μελέτη που υποβάλλει ο υποψήφιος
  • την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι διαφορετικό ανά περιφέρεια, ενώ διαμορφώνεται και με επιμέρους προϋποθέσεις (μειονεκτικές περιοχές και συλλογικές επενδύσεις). Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε ενταγμένους στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το αναλυτικό ενημερωτικό εδώ.