Με ανακοίνωση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ξεκινάει στις 20 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στη  Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2 – Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Επιλέξιμοι κλάδοι

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, ξύδι. Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας, φιλικών προς το περιβάλλον και χρήση νέων τεχνολογιών και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμες οι κάθε μορφής επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.  (Αγρότης, Φυσικό πρόσωπο, Νομικό Πρόσωπο, Συλλογικοί φορείς)

 Περίοδος υποβολής

Από 20/9/2019 έως 19/12/2019 (ώρα 11:00πμ)

 Περιοχή εφαρμογής

Ενισχύονται οι περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020.

 Όροι και προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.

Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου.

 Τι χρηματοδοτείται

Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

Αγορά καινούργιων οχημάτων.

Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.

Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας.

Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Κατώτερος αιτούμενος προϋπολογισμός: 100.000,00€, ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός: 599.999,99€