Δεσμευμένα κονδύλια

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το ποσό που έχει εξασφαλιστεί για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» μόνο για το έτος 2022 είναι 150 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω χρήματα, τα μισά, δηλαδή 75 εκατ. αφορούν τη φοροαπαλλαγή και τα υπόλοιπα 75 εκατ. αφορούν τις επιχορηγήσεις επί των δαπανών, την επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αφού έχει δημοσιευθεί η σχετική ΚΥΑ, η προκήρυξη για την έναρξη των αιτήσεων θα γίνει πολύ σύντομα, πιθανώς αμέσως μετά και την σχετική απόφαση από το ΥΠΑΑΤ για να καθοριστούν επιπλέον προϋποθέσεις και όροι ενισχύσεων

Τι ξέρουμε ήδη για το καθεστώς της Αγροδιατροφής

Η προκήρυξη του καθεστώτος Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2022.

Υπάρχει μόνο στην κατηγορία της συγκριτικής αξιολόγησης (δεν υπάρχει η επιλογή της άμεσης αξιολόγησης).

Το 100% της επιδότησης το παίρνουν τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 1. Ορεινές περιοχές (οι ορεινές περιοχές εντός Αθηνών δεν περιλαμβάνονται)
 2. Απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
 1. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) κλπ, μόνο εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 2. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις και για τις δαπάνες Περιφερειακών ενισχύσεων δίνεται το 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το ποσοστό παίρνει ειδική επιπλέον προσαύξηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε δαπάνες περιφερειακών για τις οποίες δικαιούνται διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, και μη περιφερειακών ενισχύσεων που έχουν σταθερό ποσοστό σε όλη την επικράτεια.

Στις περιφερειακές ενισχύσεις υπάγονται οι κύριες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή:

 1. Κτιριακά: Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός μέχρι 45% του συνόλου των περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 60% στην περίπτωση των θερμοκηπίων.
 2. Αγορά εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει
 3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: περιλαμβάνει και μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας, αλλά και εκσυγχρονισμό ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 4. Άυλα: μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα ποιότητας, και λογισμικό

Οι μη περιφερειακές ενισχύσεις στο σύνολό τους περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 1. Οι αμοιβές συμβούλων για ΜμΕ, έως 5% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και μέχρι 50.000,00€, ενώ η επιδότηση είναι 50%, ανεξαρτήτως περιφέρειας.
 2. Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης με ποσοστό 50% για τις ΜμΕ και μπορούν να είναι μέχρι 5% του κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 100.000,00€.
 3. Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε: Έχει 60% επιδότηση για τις ΜμΕ και επιδοτείται σε ποσό μέχρι 5% του κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγή θερμότητας/ψύξης από Α.Π.Ε. για ιδία χρήση,

Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις.

Επιδοτείται στις ΜμΕ σε ποσοστό 65% όταν:

 1. το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να προσδιοριστεί ως χωριστή επένδυση ως προς το συνολικό επενδυτικό κόστος,
 2. το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μπορεί να προσδιοριστεί με παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το επιλέξιμο κόστος.

Επιδοτείται στις ΜμΕ με 50% όταν:

 1. έχουμε μικρές εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να συγκριθούν με παρόμοια λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση.

Στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας ή και παραγωγής θερμότητας/ ψύξης για ιδιοκατανάλωση ενισχύονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με ποσοστό 65% στις ΜμΕ και μέχρι μέχρι 20% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, με ποσοστό 50% και μέχρι μέχρι 5% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων
 3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, με ποσοστό 55% στις ΜμΕ και μέχρι μέχρι 40% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου.
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, με ποσοστό 70% στις ΜμΕ και μέχρι μέχρι 10% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου.
 5. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: με ποσοστό επιδότησης 50% και μέχρι 10% του κόστους περιφερειακών ενισχύσεων
 6. Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, με ποσοστό 75%

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. λειτουργικά έξοδα
 2. αγορά επίπλων και σκευών γραφείου
 3. αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 4. αγορά γης
 5. εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων

Ταχύτερη αξιολόγηση αιτήσεων

Ο νέος Αναπτυξιακός χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για νέες βελτιωµένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων.

Προβλέπεται αξιολόγηση 45 ηµερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή 30  ηµερών για τις περιπτώσεις της άµεσης αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός 8 ηµερών.

Ενισχυόμενες παραγωγικές κατευθύνσεις

Φυτική παραγωγή

Ενισχύονται εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, όπως:

 • Συµβατική, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ.
 • Υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

Οι επενδύσεις σε θερµοκήπια για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνεται το θερμοκήπιο και τυχόν βοηθητικές εγκαταστάσεις), µπορούν να φτάνουν έως 60% του προϋπολογισμού.

Ζωική παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµό υφιστάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 • Βοοτροφικές µονάδες,
 • Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες,
 • Χοιροτροφικές µονάδες,
 • Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, µονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηραµατικών ειδών µονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 • Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 • Πτηνοτροφικές µονάδες, συµβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαµήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων
 • Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων µονάδων, µόνο όµως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάµενων πτηνοτροφίων.

Μεταποίηση και εμπορία

Επιδοτείται η ίδρυση, κατασκευή και επέκταση των µονάδων µεταποίησης του αγροτικού τοµέα στους εξής κλάδους:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, µονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας, κ.α)
 • Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων). Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 • Ζωοτροφές
 • ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, µονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά.
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 • Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 • Επεξεργασία ζαχαρότευτλων.
 • Επεξεργασία λιναριού και βιοµηχανικής κάνναβης.
 • Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριµµάτων αυτού.
 • Εκκοκκιστήρια βάµβακος.

Δικαιούχοι

Στον Αναπτυξιακό έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών. Συγκεκριμένα είναι επιλέξιμοι οι δικαιούχοι στις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής
 2. Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες
 3. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
 4. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους
 5. Ατομικές επιχειρήσεις με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000,00€
  2. μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

Το ελάχιστο ύψος του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου είναι:

 1. Για Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών κλπ__________________________________________50.000,00€
 2. Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις______________________________100.000,00€
 3. Για Μικρές επιχειρήσεις___________________________________250.000,00€
 4. Για Μεσαίες επιχειρήσεις__________________________________500.000,00€
 5. Για Μεγάλες επιχειρήσεις________________________________1.000.000,00€

Από την έναρξη εργασιών και μετά οι δικαιούχοι οφείλουν να κρατούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις επενδυτικού σχεδίου κάτω των 300.000,00€ για το οποίο τα απλογραφικά βιβλία γίνονται αποδεκτά σε συνδυασμό διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

Ειδικά για την περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων με απλογραφικό σύστημα, οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερο χώρο του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων το καταβληθέν κεφάλαιο που αποτελεί την ίδια συμμετοχή της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου κατά τη σύσταση και τις αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται έως το πέρας των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν μετεγκατασταθεί δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.