Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στην εν λόγω Δράση ορίζεται από τις 11/5/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 15/7/2021.

Για την επιτυχή ένταξη των υποψηφίων στη Δράση, κριτήριο αποτελεί η αξιολόγηση της επένδυσης και η μοριοδότηση του σχεδίου. Η πρόσκληση καθορίζει ως βάση ένταξης-ελάχιστη βαθμολογία τα 30 μόρια και μέγιστη τα 100 μόρια.

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση 4.1.2, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας όπως αυτός παράγεται από το Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

  • Αίτηση στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή , υπογεγραμμένη (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος, όσο και από τον συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας.
  • Επιχειρηματικό σχέδιο , έτσι όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ

Τα παραπάνω συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου, Νομικού Προσώπου και Συλλογικού Σχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες  για την Δράση, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.