Από την 01 Φεβρουαρίου 2023 είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση με τη νέα έκδοση του προτύπου BRCGS version 9 για όσες επιχειρήσεις τροφίμων διαθέτουν πιστοποίηση με την προηγούμενη έκδοση 8 ή επιθυμούν νέα πιστοποίηση.

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης του προτύπου BRCGS είναι τα εξής:

  • η ενθάρρυνση της κατανόησης ανάπτυξης της εταιρικής κουλτούρας για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων μέσα στην ίδια την βιομηχανία
  • η διασφάλιση παγκόσμιας εφαρμογής, συμβατότητας με τις Γενικές αρχές του Codex για την Υγιεινή των Τροφίμων και αποδεκτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Global Food Safety Initiative (GFSI) ως συγκριτικά αποδεκτό σχήμα πιστοποίησης (benchmarked)
  • η επέκταση των επιλογών επιθεωρήσεων ώστε να συμπεριλάβει τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (blended announced audit programme)
  • η αναβάθμιση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες ασφάλειας προϊόντων, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανάλυση γενεσιουργού αιτίου, προληπτικές ενέργειες και διαχείριση συμβάντων
  • η αναβάθμιση απαιτήσεων οι οποίες αφορούν τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων
  • η παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας για εγκαταστάσεις που ολοκληρώνουν την πρωτογενή μετατροπή των ζώων και παράγουν ζωοτροφές (κεφ. 5.9)

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους με το νέο πρότυπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.