Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ δημοσιεύθηκε η απόφαση εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπου ορίζεται ποιες οργανώσεις παραγωγών είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση ένταξης στο Μέτρο, τη διαδικασία ένταξης, καθώς και το είδος και το ύψος των ενισχύσεων που δίδονται στις ενταγμένες οργανώσεις (έως 100.000 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια).

Αναφέρονται παρακάτω τα κυριότερα σημεία της απόφασης:

  • Στο Μέτρο είναι επιλέξιμες νέες Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών οι οποίες αναγνωρίστηκαν επισήμως μετά την 26η Απριλίου 2016, ήτοι τη δημοσίευση του Νόμου 4384/2016.  Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄601), όπως ισχύει κάθε φορά.

Επισημαίνεται ότι για την αναγνώριση των Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, ισχύει η Υπουργική Απόφαση 397/18235/16.02.2017, καθώς και η τροποποίηση αυτής (2430/110502/20.10.2017).

  • Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου θα πρέπει να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.
  • Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση νέων ομάδων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση κατ’ αποκοπή και αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας. Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.
  • Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας /οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.
  • Τα ποσά στήριξης που καταβάλλονται ανά έτος είναι: α) 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση, β) 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση, γ) 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση, δ) 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση και ε) 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση
  • Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.
  • Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών, το οποίο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών στόχων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ

Η PROTYPON έχοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό τομέα διαθέτει τα απαιτούμενα εχέγγυα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύσταση της Ομάδας / Οργάνωσης Παραγωγών, τη σύνταξη του φακέλου αναγνώρισής της, τη σύνταξη του απαιτούμενου επιχειρηματικού σχεδίου πενταετούς διάρκειας και του φακέλου ένταξης στις ενισχύσεις των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.