Ξεκίνησε σε αρκετές περιοχές ο δεύτερος κύκλος προκήρυξης των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ενισχυθούν με τη μορφή της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων.

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος, ανάλογα με την κατηγορία του επενδυτικού τους σχεδίου, μπορεί να είναι :

▪ αγρότες και λοιπά φυσικά πρόσωπα

▪ νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.)

▪ φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ κλπ)

▪ φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ενισχυόμενες Δράσεις

Μέσω των τοπικών προγραμμάτων LEADER ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις εξής δράσεις :

▪ στη δημιουργία ή και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

▪ στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων εστίασης, αναψυχής υποδομών διανυκτέρευσης

▪ στη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων ειδών διατροφής, μονάδων οικοτεχνίας/χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης

▪ στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ανάδειξη αξιοθέατων, μνημείων και λοιπών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής

▪ σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό, που αφορούν σε έργα υποδομής, στην ενίσχυση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων εκδηλώσεων

▪ στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, με τη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

▪ στη διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα του τοπίου και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, των μουσείων κ.α.

Ποσοστό Ενίσχυσης :

Το ποσοστό ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου διαφοροποιείται ανάλογα με τη Δράση και κυμαίνεται από 50% έως 100%

Ανοιχτά Προγράμματα LEADER

Τα Τοπικά Προγράμματα που τρέχουν αυτή την περίοδο, περιλαμβάνουν :

Περιοχή

Κατάθεση Φακέλου έως

Σέρρες

17/9/2012

Δράμα

28/9/2012

Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία

2/10/2012

Γρεβενά

5/10/2012

Πρέβεζα, Άρτα

8/10/2012

Λάρισα

31/10/2012

Για να μάθετε εάν η περιοχή στην οποία ενδιαφέρεστε να δραστηριοποιηθείτε εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα LEADER, επικοινωνήστεμε τους συνεργάτες μας και ενημερωθείτε αναλυτικά για τις επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες, τα ποσοστά ενίσχυσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η PROTYPON έχοντας σημαντική εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση, την υποβολή και την παρακολούθηση του έργου σας μέχρι την ολοκλήρωσή του.