Άμεσα πρόκειται να δημοσιευτεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα II” του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 50 εκατ. Ευρώ.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

▪ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

▪ Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

▪ Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΔ)

Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών

35.000 – 100.000€ με ποσοστό Δ.Δ. 50% για ολόκληρη την Επικράτεια

Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως :~ Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών~ Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας~ Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων/προϊόντων/υπηρεσιών

~ Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης

~ Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης

~ Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

50.000 – 650.000€ με ποσοστό Δ.Δ. 15%-55% για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis

ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται :

▪ από το μέγεθος της επιχείρησης

▪ τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και

▪ τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες (ΓΑΚ, De Minimis)

Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

▪ Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

▪ Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

▪ Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας

▪ Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους

▪ Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

▪ Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

▪ Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού κια ανθρωπίνων πόρων

▪ Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)

▪ Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου

▪ Λειτουργικές Ενέργειες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, θα προκύψουν με τη δημοσιοποίηση της Προκήρυξης του Προγράμματος, η οποία αναμένεται άμεσα.