Η πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για Αιτήματα Ελέγχου – Αιτήσεις πρώτης πληρωμής έχει τεθεί σε λειτουργία και αφορά στους δικαιούχους που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την  1η  Πρόσκληση (2017) του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Αίτημα Ελέγχου – 1ης πληρωμής μπορούν να υποβάλλουν οι εγκεκριμένοι φορείς του Μέτρου 4.2 που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 25% του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει, εντός πέντε (5) ημερών, να αποστείλει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης την αίτηση όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 1. Αντίγραφο θεωρημένης πολεοδομικής αδείας για υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις.
 2. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με μονογραφές των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων.
 3. Αντίγραφο κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο πραγματοποιούνται οι εξοφλήσεις των δαπανών της αίτησης και ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής του. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται με την αίτηση πρώτης πληρωμής, εκτός από την κίνηση (extrait) του λογαριασμού, κατάσταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω αυτού, όπου η κάθε συναλλαγή σχετίζεται με το εξοφλημένο μέσω αυτής τιμολόγιο.
 4. Βεβαίωση προμηθευτών των επενδύσεων όπου αναφέρεται η απόκτηση κυριότητας και ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
 5. Αναγραφή σειριακού αριθμού του κάθε μηχανήματος στα παραστατικά προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού ή στην βεβαίωση του προμηθευτή
 6. Αντίγραφο του βιβλίου καταχώρισης ή καρτέλας των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και αναλυτική καρτέλα προμηθευτών υπογεγραμμένα από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και το λογιστήριο.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 που αφορά την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην επένδυση.
 8. Τα παραστατικά των δαπανών, δηλαδή:
  • τα εξοφλημένα τιμολόγια,
  • τα δελτία αποστολής,
  • οι εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
  • οι συμβάσεις ανάθεσης έργου ή προμηθειών οι οποίες κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
  • τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό,
  • οι επιταγές,
  • οι εξοφλητικές αποδείξεις.
 1. Ισολογισμούς των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν αίτημα πρώτης πληρωμής εντός ενός έτους από την ένταξή τους στο πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι 28-06-2020 για όσους εντάχθηκαν με την πρώτη απόφαση ένταξης και μέχρι 19-9-2020 για όσους εντάχθηκαν με την τροποποίηση.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν θα δύναται να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων καθώς δεν έχουν ετοιμότητα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το μελετητή τους και να ζητήσουν παράταση.