Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προδημοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης και συγκεκριμένα των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3  «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης από 10 έως 20% θα ισχύσουν για νέους γεωργούς, συλλογικές επενδύσεις και για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Η διαχείριση των ανωτέρω δύο Δράσεων του Υπομέτρου 4.1 εκχωρείται στις Περιφέρειες.

 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας

 Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ)  κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που πληρούν κατά περίπτωση τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

– Να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος και να μην έχουν υπερβεί το 60ο  έτος της ηλικίας τους.

-Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

-Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

-Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού. Ειδικά για τη Δράση 4.1.1. πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Β. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

-Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.

-Ειδικά για την δράση 4.1.1. τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Γ. Τα συλλογικά σχήματα πρέπει:

-Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.

-Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικής Εκμετάλλευσης

– Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

– Σε ότι αφορά στη δράση 4.1.1. η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 ενισχύονται δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

1.1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής και κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

1.2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.α.

1.3. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

1.4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.

1.5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.

1.6. Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

1.7. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

2.Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ενισχύονται δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

2.1 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.

2.2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.

2.3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης.

2.4. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού

Δράση 4.1.1

Α. Για τις επενδύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων ορίζεται ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός έως τις 200.000 ευρώ.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί :

Α.1. έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

Α.2. έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Β. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως και το 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Δράση 4.1.3

Α. Για τις επενδύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων ορίζεται ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως και τις 200.000 ευρώ.

Β. Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

 

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης ανά περιοχή και ανά περίπτωση δικαιούχων παρουσιάζεται στον κάτωθι αναλυτικό πίνακα:

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ &

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ &

ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ &

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ
Γεωργοί οι οποίοι α) δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος ή β) είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την τελευταία 5ετία. 80% 70% 60% 60% 50%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50%
Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 75% 50% 50% 50% 40%
Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%

Υποβολή αιτήσεων στήριξης

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ, καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα συμπληρώνεται βάσει τυποποιημένου σχεδίου που θα παρέχεται από το ΠΣΚΕ και θα υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.

Οι σχετικές προσκλήσεις αναμένονται εντός του τρέχοντος καλοκαιριού.