Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης τα Μέτρα 311, 312 και 313 μέσω των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).

Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (Περιοχές Παρέμβασης) και απευθύνονται σε αγρότες (Μέτρο 311) και μη αγρότες (Μέτρα 312 & 313).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% έως 60% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών Μέτρων είναι 65 εκ. €.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι έως 600.000 + ΦΠΑ για τα τουριστικά καταλύματα και 300.000 + ΦΠΑ για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δραστηριότητες είναι βιοτεχνικές μονάδες, τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες κ.α.), παντοπωλεία, ταξιδιωτικά γραφεία, πάρκα αναψυχής, καθαριστήρια, κομμωτήρια κ.α.

Τα προκηρυχθέντα Μέτρα αφορούν :

Α. Μέτρο 311 : “Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες” : Το Μέτρο στοχεύει στην παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στον γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών σύμφωνα με τον υπ’αριθμ. 3874 Νόμο ΦΕΚ 151/Α/2010 “Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων¨) και νέους γεωργούς (στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2007-2013)

Β. Μέτρο 312 : “Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων” : Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της υπαίθριυ, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Γ. Μέτρο 313 : “Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων” : Το Μέτρο στοχεύει στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 24 Απριλίου 2013.