Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων έως την 31.12.2012.

Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 3908/2011. Τα συνολικά ποσά ενίσχυσης ανέρχονται σε 3,7 δις € για το έτος 2012, από τα οποία το 1 δις € θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2,7 δις € με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Για τα προς υποβολή σχέδια, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις-βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου, ισχύουν τα εξής :

  • Δεν απαιτείται η προσκόμιση έγκρισης τραπεζικού δανείου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
  • Δεν απαιτούνται ειδικά δικαοιολογητικά και αδειοδοτήσεις (ΕΠΟ, ΠΠΕΑ, Άδεια Εγκατάστασης, εγκρίσεις ΕΟΤ κλπ) κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
  • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%
  • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκ. € σε 20 εκ. € στην 4ετία για συνδεδεμένες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια
  • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασίες αξιολόγησης του Υπουργείου