Στα πλαίσια του Άξονα 4 – Μέτρο 41 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER, ανακοινώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές υλοποίησης και οι προθεσμίες υποβολής επενδυτικών προτάσεων στην τρέχουσα περίοδο έχουν ως εξής :

 • Ηράκλειο – 27/02/2015
 • Θεσσαλονίκη – 02/03/2015
 • Πελοπόννησος – 12/03/2015
 • Τριχωνίδα – 17/03/2015
 • Δράμα – 07/04/2015
 • Καρδίτσα – 20/04/2015
 • Αιτωλία – 20/04/2015

Τα εν λόγω προγράμματα ενισχύουν σε ποσοστά από 40% έως 100% επενδυτικές προτάσεις στις ακόλουθες δράσεις :

 • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Υπομέτρο L123α “Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων”, που αφορά ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Στην κατηγορία αυτή, εντάσονται ολοκληρωμένες επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση και τυποποίηση του συνόλου των γεωργικών προϊόντων όπως ελαίου, οίνου, οπωροκηπευτικών, αρωματικών φυτών, ξηρών καρπών, κρέατος, γάλακτος, μελιού κ.α.

Το ποσοστό ενίσχυσης για την εν λόγω δράση, στις περισσότερες περιοχές ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Δικαιούχοι είναι Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό Παράρτημα της αντίστοιχης πρόσκλησης και αφορούν ατομικά στοιχεία, στοιχεία πιστοποίησης του δικαιούχου, οικονομικά & φορολογικά στοιχεία, στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου, στοιχεία ετοιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και στοιχεία τεκμηρίωσης της ικανότητας του δικαιούχου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Ο.Τ.Δ. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ Α.Ε.)

Η PROTYPON, έχοντας σημαντική εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την υποβολή και την παρακολούθηση υλοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου μέχρι την ολοκήρωσή του.