Στα πλαίσια του Άξονα 4 – Μέτρο 41 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και των τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER του Νομού Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα ανακοινώνθηκαν οι 4ες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Τα προγράμματα ενισχύουν σε ποσοστά από 50 έως 100% επενδυτικές προτάσεις στις ακόλουθες δράσεις :

  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
  • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
  • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
  • Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Νομός Λάρισας : Περιοχές εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων αποτελούν όλοι οι Δήμοι του νομού Λάρισας, πλην των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ Αλιείας 2007-2013. Στα δημοτικά διαμερίσματα Γιαννούλης, Ελλασόνας, Αμπελώνα και Φαρσάλων επιτρέπεται η υλοποίηση δράσεων ΜΟΝΟ στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Περιοχή Πάρνωνα : Περιοχές εφαρμογής των ανωτέρω δράσεων αποτελούν οι Δήμοι της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα και συγκεκριμένα των νομών Αρκαδίας, Λακωνίας και Αργολίδας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο Υπομέτρο L123 “Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων”, που αφορά την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ολοκληρωμένες επενδύσεις μέγιστου προϋπολογισμού 500.000€ που αφορούν τη μεταποίηση και τυποποίηση του συνόλου των γεωργικών προϊόντων, όπως ελαίου, οίνου, οπωροκηπευτικών, αρωματικών φυτών, ξηρών καρπών, κρέατος, γάλακτος, μελιού κ.α. Προτεραιότητα δίνετα στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και στα βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα.

Τα ύψη της δημόσιας δαπάνης ανέρχονται σε 547.313,15€ για τη Λάρισα και σε 350.000€ για τον Πάρνωνα και τα ποσοστά ενίσχυσης σε 50%. 

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τον Πάρνωνα, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη μιας επιχείρησης αποτελούν η κατοχή ή η απόκτηση μέσω του προγράμματος πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους φορείς και η συμμετοχή στο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ύψος της δημόσιας δαπάνης, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και οι περιοχές παρέμβασης για τις υπόλοιπες Δράσεις των Προγραμμάτων στις δύο περιοχές καθορίζονται ανά Μέτρο και Υπομέτρο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά Παραρτήματα των προσκλήσεων και αφορούν ατομικά στοιχεία, στοιχεία πιστοποίησης του δικαιούχου, οικονομικά και φορολογικά στοιχεία, στοιχεία κάλυψης ιδίας συμμετοχής, στοιχεία ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου, στοιχεία ετοιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και στοιχεία τεκμηρίωσης της ικανότητας του δικαιούχου.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο δικαιούχος με την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να καταθέσει ΜΟΝΟ Υπεύθυνη Δήλωση για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής από μέρους του.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Ο δικαιούχος μετά την ένταξή του στο Πρόγραμμα και πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει στην Ο.Δ.Τ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής έως του 50% της δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, με την προϋπόθεση προσκόμισης από μέρους του εγγυητικής επιστολής ίσης με το 110% της προκαταβολής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Νομός Λάρισας : Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ο.Δ.Τ. “Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2013.

Περιοχή Πάρνωνα : Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ο.Δ.Τ. “Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.”. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι η 6η Ιανουαρίου 2014.