Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες και δημοσιεύθηκαν οι σχετικές προσκλήσεις για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Θα ισχύσουν δύο φάσεις προκηρύξεων για τα εν λόγω προγράμματα και μετά την παρούσα, θα ακολουθήσει μία δεύτερη εντός του 2ου εξαμήνου του 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα 1 και 2, ενώ για τα προγράμματα 3 και 4 ορίζεται η 11η Φεβρουαρίου 2016.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των τεσσάρων αυτών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και οι προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αιτήσεων :

 1 . Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αφορά την ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γεννημένοι πριν από την 01/01/1991), για την έναρξη-υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Χρηματοδότηση : 100% των επιλέξιμων δαπανών

Προϋπολογισμός:

  • έως 25.000€ για ένα άτομο (ατομική επιχείρηση)
  • έως 40.000€ για συνεργασίες δύο ατόμων
  • έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : 8 Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016

2 . Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Αφορά δυνητικούς δικαιούχους για την ίδρυση νέας επιχείρησης, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν από την 01/01/1991 ή ενώσεις αυτών και είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Η νεοσύστατη επιχείρηση, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, πλην της Α.Ε., πρέπει να δραστηριοποιείται στους εξής οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας : αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία-φάρμακα.

Χρηματοδότηση : 100% των επιλέξιμων δαπανών

Προϋπολογισμός : Από 15.000€ έως 60.000€.

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : 17 Μαρτίου 2016 έως 27 Απριλίου 2016.

3 . Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους εξής οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας : αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ και υγεία-φάρμακα.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που μέχρι την 31/12/2015 είχαν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015.

Χρηματοδότηση : 40% + 10% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)

Προϋπολογισμός : Από 15.000€ έως 200.000€

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : 7 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 2016

4 . Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών

Αφορά την ενίσχυση υφιαστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, που μέχρι την 31/12/2015 είχαν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και νέες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015.

Χρηματοδότηση : 40% + 10% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)

Προϋπολογισμός : Από 15.000€ έως 150.000€

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων : 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016