Δημοσιεύθηκε η 2η προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για την Μεταποίηση μη αγροτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την 1η Ιουνίου 2023 και η ημερομηνία λήξης αυτού του κύκλου υποβολών είναι 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να υπάγονται υποχρεωτικά σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας.
 2. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι είναι οι δικαιούχοι στις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, και Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
 2. Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτ. Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτ. Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), και Κοινοπραξίες
 3. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε δαπάνες περιφερειακών για τις οποίες δικαιούνται διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, και μη περιφερειακών ενισχύσεων που έχουν σταθερό ποσοστό σε όλη την επικράτεια.

Στις Περιφερειακές Ενισχύσεις υπάγονται οι κύριες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή:

 1. Κτιριακά: Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός μέχρι 45% του συνόλου των περιφερειακών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις κτιρίων, επενδύσεις πρόσβασης ΑΜΕΑ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.Το ποσοστό αυξάνεται στο 80% στην περίπτωση διατηρητέου.Τυχόν αυθαίρετες εγκαταστάσεις πρέπει να νομιμοποιηθούν πριν την καταβολή της ενίσχυσης.Για τις δαπάνες αυτές υπάρχει πίνακας αποδεκτού κοστολογίου.
 2. Αγορά εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει
 3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός: περιλαμβάνει και μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας (πχ κλαρκ), αλλά και εκσυγχρονισμό ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 4. Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις: εγκαταστάσεις που δεν είναι κτίρια ή μηχανήματα
 5. Άυλα: μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα ποιότητας, και λογισμικό αρκεί να είναι αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού

Οι άυλες δαπάνες μπορούν να είναι μέχρι 50% του επενδ. Σχεδίου για τις ΜΜΕ και μέχρι 30% για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.

  Περιφερειακές Ενισχύσεις που δεν συνδυάζονται με άλλες

 1. Leasing: μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (χωριστή αίτηση)
 2. Εργασιακό κόστος: μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη (δεν συνδυάζεται με άλλες δαπάνες)

Οι Μη Περιφερειακές Ενισχύσεις δηλαδή όσες έχουν σταθερό ποσοστό σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 1. Οι αμοιβές συμβούλων για ΜμΕ, έως 5% του προϋπολογισμού και μέχρι 50.000,00€, ενώ η επιδότηση είναι 50%, ανεξαρτήτως περιφέρειας.
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση, με ποσοστό μέχρι και 70% για τις ΜμΕ, και μέχρι 10% των περιφερειακών ενισχύσεων
 3. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις: με ποσοστό επιδότησης 50%

Επιδότηση

Η επιδότηση καθορίζεται βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).

Παρέχεται το 100% του ποσοστού που καθορίζεται από το ΧΠΕ για αιτήσεις Φορολογικής απαλλαγής, Leasing, και Επιδότηση εργασιακού κόστους. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να είναι μόνο σε αυτή την κατηγορία

Παρέχεται το 80% του τελικού ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις αιτήσεις για Επιχορήγηση επενδύσεων, μόνο για τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα ποσοστά επιδότησης περιφερειακών επενδύσεων ανά περιοχή.

Ποσοστά επιχορήγησης

  Μεγάλες Μεσαίες Μικρές και πολύ Μικρές ΧΠΕ Μεγάλες ΧΠΕ Μεσαίες ΧΠΕ Μικρές & Πολύ Μικρές
  Ποσοστό επιχορήγησης Περιοχές εξαιρέσεων και ποσοστά για φοροαπαλλαγή
Βόρειο Αιγαίο     64% 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο     48% 40% 50% 60%
Κρήτη     56% 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη     56% 50% 60% 70%
ΠΕ Έβρου   60%     70%  
ΠΕ Ροδόπης, και Ξάνθης   30%     40%  
Κεντρική Μακεδονία     56% 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία     56% 50% 60% 70%
Φλώρινα και Κοζάνη     70% 50% 60% 70%
Καστοριά και Γρεβενά     63% 45% 60% 70%
Ήπειρος     56% 50% 60% 70%
Θεσσαλία     56% 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά     48% 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα     56% 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα     48% 40% 50% 60%
Πελοπόννησος     48% 40% 50% 60%
Μεγαλόπολη     70% 50% 60% 70%
Γορτυνία, Τρίπολη και Οιχαλία     63% 45% 60% 70%
Δυτικός Τομέας Αθηνών     28% 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική     36% 25% 35% 45%
Δυτική Αττική     36% 25% 35% 45%
Πειραιάς, Νήσοι     36% 25% 35% 45%

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου.