Το BRC Global Standard for Food Safety πραγματοποίησε την 6η Έκδοση του Παγκόσμιου Προτύπου για την Ασφάλεια Τροφίμων τον Ιούλιο 2011 και το νέο Πρότυπο (BRC Issue 6) θα επιθεωρείται καθολικά από την 1η Ιανουαρίου 2012. Τα πιστοποιητικά που ως τότε έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την 5η Έκδοση, θα παραμείνουν εν ισχύ μέχρι την λήξη τους.

Κάποιες από τις ευκαιρίες που αναγνωρίστηκαν για την περαιτέρω βελτίωση του Προτύπου σχετίζονται και με τον τρόπο διενέργειας των επιθεωρήσεων. Έτσι, μεταξύ άλλων, το νέο Πρότυπο επικεντρώνεται : 

  • Στην διασφάλιση μιας καλύτερης ισορροπίας όσον αφορά τη διάρκεια της επιθεώρησης (παραγωγή και τεκμηρίωσης εγγράφων), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP)
  • Στην διασφάλιση της συνοχής των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, έτσι ώστε η βαθμολογία που απονέμεται να είναι αντιπροσωπευτική
  • Στη μείωση της ανάγκης διενέργειας πολλαπλών ελέγχων
  • Στη διασφάλιση πως η έκθεση ελέγχου είναι επικεντρωμένη, προσδίδοντας αξία και όχι επιπλέον κόστος

Πεδία εξέλιξης του νέου Προτύπου BRC Issue 6

Η αναθεώρηση των απαιτήσεων του Προτύπου επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση και την απλοποίησή τους, παρά στην πραγματοποίηση ολοκληρωτικών αλλαγών.

  • Αυξημένη εστίαση στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), επιχειρώντας την καλύτερη κατανομή του χρόνου επιθεώρησης μεταξύ παραγωγής και εγγράφων τεκμηρίωσης
  • Ανανέωση των απαιτήσεων, με σκοπό την  καλύτερη διατύπωση, την απλοποίηση και την αποφυγή παρερμηνειών
  • Νέα διαδικασία εγγραφής, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης ενός ΣΔΑΤ, και παρέχοντάς τους αναγνώριση, ακόμα και πριν το στάδιο της πιστοποίησης
  • Διασφάλιση της διαφάνειας, αναφορικά με τον επακριβή και αληθή προσδιορισμό του πεδίου πιστοποίησης μιας επιχείρησης
  • Ενίσχυση και βελτιστοποίηση ολόκληρου του σχήματος που υποστηρίζει το Πρότυπο, περιλαμβάνοντας την εκπαίδευση, τη διαχείριση της απόδοσης των φορέων πιστοποίησης, την επάρκεια των επιθεωρητών και τη συμμόρφωση των φορέων έναντι δεικτών απόδοσης