Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η νέα έκδοση (version 6) του πρωτοκόλλου GLOBALGAP Chain Of Custody, για όσες επιχειρήσεις αγοράζουν, αποθηκεύουν, διακινούν και εμπορεύονται στην αγορά πιστοποιημένα κατά GLOBALGAP προϊόντα.

Η νέα έκδοση αυτού του προτύπου εμπεριέχει κυρίως δυο μεγάλες αλλαγές:

α) εισάγει απαιτήσεις για την προαιρετική σήμανση των προϊόντων με το ειδικό σήμα που έχει εκδώσει η GLOBALGAP (www.ggn.org) και το οποίο απευθύνεται στους τελικούς καταναλωτές προκειμένου να επιβεβαιώσουν την προέλευση του προϊόντος

β) καθίσταται υποχρεωτική η επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης των υπεργολαβικών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν πιστοποίηση GLOBALGAP ή GLOBALGAP Chain Of Custody

Το πρότυπο GLOBALGAP Chain of Custody (CoC) αναπτύχθηκε με σκοπό τη διασφάλιση ενός συστήματος διαχωρισμού και ιχνηλασιμότητας των πιστοποιημένων κατά GLOBALGAP προϊόντων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικός σκοπός του είναι να διασφαλίσει πως κάθε προϊόν το οποίο πωλείται ως πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP, προέρχεται όντως από πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP προμηθευτή (μεμονωμένο παραγωγό / ομάδα παραγωγών), καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα από το αγροτεμάχιο έως το τελικό ράφι.

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους με το νέο πρότυπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.