Από την 01 Μαρτίου 2021 θα μπορούν οι επιχειρήσεις των τροφίμων να πιστοποιηθούν με την νέα έκδοση του προτύπου IFS FOOD v.7, ενώ από την 01 Ιουλίου 2021 η νέα έκδοση καθίσταται υποχρεωτική για όσες επιχειρήσεις τροφίμων διαθέτουν πιστοποίηση με την προηγούμενη έκδοση ή επιθυμούν νέα πιστοποίηση.

Η νέα έκδοση αυτού του προτύπου παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι αναμένουν οι επιθεωρητές  από την επιχείρηση όταν εκτελούν αξιολόγηση του προτύπου IFS. Οι απαιτήσεις έχουν τώρα μια πιο περιοριστική φύση και η νέα δομή καθιστά ευκολότερη την εργασία με το πρότυπο. Επίσης έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιτόπια αξιολόγηση και λιγότερο στην τεκμηρίωση. Ο κατάλογος ελέγχου αξιολόγησης έχει ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης του GFSI έκδοση 2020.1, FSMA και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food με μία ματιά

 • Αυξημένη εστίαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερη στην τεκμηρίωση
 • Νέα ορολογία: η επιθεώρηση μετατρέπεται σε αξιολόγηση, με σκοπό να τονιστεί η προσέγγιση του IFS σε προϊόντα και διεργασίες βάσει του ISO/IEC 17065
 • 15% λιγότερες απαιτήσεις
 • Βελτιωμένη δομή του πρωτοκόλλου πιστοποίησης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών
 • Βελτιωμένο σύστημα βαθμολόγησης
 • Σαφώς δομημένη αναφορά αξιολόγησης (assessment report) με τυποποιημένες ενότητες
 • Κάθε 3ηαξιολόγηση πιστοποίησης του IFS θα είναι απροειδοποίητη
 • Ενσωμάτωση απαιτήσεων σχετικά με την Κουλτούρα Ασφάλειας Τροφίμων
 • Οι νέοι ορισμοί αναφορικά με υπεργολαβικές δραστηριότητες, ξεκαθαρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης
 • Υποχρεωτική χρήση έγκυρου Παγκόσμιου Αριθμού Θέσης (GLN – Global Location Number) για τους προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Επιπρόσθετα εργαλεία υποστήριξης των υπευθύνων διαχείρισης ποιότητας, π.χ. νέα ηλεκτρονικά (e-learning), αναθεωρημένο λογισμικό IFS auditXpressΧ και εφαρμογή για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις (IFS Audit Manager App)

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους με το νέο πρότυπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.