Τέθηκε σε ισχύ ο νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν. 3908/2011) με κίνητρα επιχορήγησης, φορολογικής απαλλαγής  και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε όλους τους τομείς της οικονιμίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ :

Επιχορήγηση : αφορά στην παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη μέρους των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Φορολογική απαλλαγή : συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά αφορολόγητο αποθεματικό.

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) : αφορά στη δωρεάν παροχή από Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών (δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη)

Τα τρία αυτά είδη ενισχύσεων μπορεί να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται βάσει του μεγέθους της επιχείρησης και του Νομού στον οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 15% έως 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα διάφορα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες, ανάλογα με την δραστηριότητα και το ύψος του προϋπολογισμού.

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια :

  • Γενικής Επιχειρηματικότητας : ό,τι δεν εντάσσεται στις άλλες κατηγορίες. Αφορά μόνο φορολογικές απαλλαγές
  • Τεχνολογικής Ανάπτυξης : εντάσσονται συκγκεριμένοι ΚΑΔ κυρίως της Μεταποίησης
  • Περιφερειακής Συνοχής : εντάσσονται σχέδια που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και καλύπτουν τοπικά και περιφερειακά προβλήματα

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια :

  • Επιχειρηματικότητας των Νέων : για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άτομα ηλικίας έως 40 ετών
  • Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων : για σχέδια με προϋπολογισμό > 50 εκ. €
  • Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων : για σχέδια με προϋπολογισμό > 2 εκ. € και διάρκειας 2-5 έτη
  • Συνέργειας και Δικτύωσης : υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας 15 τουλάχιστον επιχειρήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία ποβάλλονται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.