Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013 παρέχει σημαντικά κίνητρα για την ίδτυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.

Οι επιχορηγήσεις φτάνουν έως και το 50% ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος της επένδυσης και την περιοχή εγκατάστασής της.

Τα είδη των επιχορηγήσεων είναι τα εξής :

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου : Η επιχείρηση λαμβάνει επιχορήγηση ως ποσοστό επί του κόστους υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση μισθωμάτων leasing : Η επιχείρηση λαμβάνει επιδότηση ως ποσοστό επί των μισθωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης για τον εξοπλισμό, που αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου
 • Φορολογική απαλλαγή : Η επιχείρηση απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος, σχηματίζοντας αφορολόγητο αποθεματικό που καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις σε 3 έως 10 χρόναι και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις από 3 έως 8 χρόνια.

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ενισχύονται οι περισσότεροι τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, τα Logistics, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων, η Παροχή Υπηρεσιών και άλλες δραστηριότητες.

Εξαιρούνται ο τομέας του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα, της ναυπηγίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Τα Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται η γενική επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη κ.α. και στη δεύτερη, η επιχειρηματικότητα των νέων, τα σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering) κ.α.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου και κυμαίνεται από 1.000.000€ έως 100.000€.

Στην κατηγορία της γενικής επιχειρηματικότητας και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το κατώτατο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 100.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται :

 • Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά και leasing σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού & μηχανογραφικού εξοπλισμού
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα
 • Άυλα περιουσιακά στοιχεία (συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, λογισμικό κ.α.)
 • Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας
 • Λειτουργικά έξοδα (μόνο στην Επιχειρηματικότητα των Νέων)
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια, έχουν τη μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ή Συνεταιρσμού, τηρούν Βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας από τον χρόνο έναρξης υλοποίησης της επένδυσης καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Αιτήσεις για την υπαγωγή Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στο Νέο Επενδυτικό Νόμο υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και αξιολογούνται κάθε Μάϊο και Νοέμβριο. Η 2η περίοδος αξιολογήσεων του έτους 2013 περιλαμβάνει όσα έργα υποβληθούν έως τις 30 Οκτωβρίου 2013.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του προϋπολογισμού

ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Δεν απαιτείται η κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου
 • Δεν απαιτείται η κατάθεση έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου
 • Είναι δυνατή η χορήγηση του 100% της ενίσχυσης με την έγκριση της επένδυσης, με την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις και στον αγροτικό τομέα.

Ενισχύει έως και 50% το μεγαλύτερο φάσμα της αγροτικής επιχειρηματικότητας, όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια-τυποποιητήρια οπωροκηπευτικών, τυροκομεία, μονάδες βιολογικής παραγωγής, θερμοκηπιακές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μονάδες επεξεργασίας δημητριακών, μονάδες χοιροτροφίας, σφαγειοτεχνικές και μεταποιητικές μονάδες κρέατος κ.α.

Το κατώτατο ύψος ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στα 100.000€.

Στον αγροτικό τομέα, επιλέξιμες, πέραν των συνεταιρισμών, είναι και ομάδες παραγωγών, οι ενώσεις ομάδων παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.