Ανακοινώθηκε νέα τροποποίηση (7η) των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 4.2.

Λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, έχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

 1. Η προθεσμία για την κατάθεση της πρώτης πληρωμής γίνεται έως 31-10-2020, και αφορά όλους τους δικαιούχους.
 2. Σε περίπτωση μη ετοιμότητας για κατάθεση πρώτης πληρωμής μέχρι τότε, πρέπει το αργότερο μέχρι 15-10-2020 να γίνει αίτημα παράτασης το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες.
 3. Το πρώτο αίτημα πληρωμής μπορεί πλέον να είναι το λιγότερο 15% του προϋπολογισμού (αντί για 25%)
 4. Τα υπόλοιπα αιτήματα πρέπει να είναι το λιγότερο 20% (αντί για 25%)
 5. Το σύνολο της πρώτης και της δεύτερης πληρωμής πρέπει να καλύπτει τα ίδια κεφάλαια που είχαν δηλωθεί κατά την ένταξη. (και όχι μόνο η πρώτη)
 6. Μπορούν να κατατεθούν μέχρι πέντε αιτήματα πληρωμής (αντί για τέσσερα)
 7. Για τις αιτήσεις πληρωμής που θα κατατεθούν μέσα στο 2020 και εφόσον δεν ξεπερνούν αθροιστικά το 50% δε θα γίνει επιτόπιος έλεγχος, αλλά θα γίνει συνολικά στο επόμενο αίτημα πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή θα επισυνάπτονται της αίτησης φωτογραφίες με γεωσήμανση για την τεκμηρίωση της υλοποίησης.
 8. Επιτρέπεται η ανάληψη ή μεταφορά ποσών από τον διακριτό λογαριασμό για χρήσεις που δεν αφορούν το πρόγραμμα χωρίς να μειώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, εφόσον:
  • Υπάρχει απόλυτη συνάφεια της παραπάνω ενέργειας με την λειτουργική και εμπορική διευκόλυνση της επιχείρησης.
  • Η αναπλήρωση των ποσών γίνεται εντός του 2020.
 9. Ο φυσικός φάκελος μπορεί πλέον να κατατεθεί μέχρι και 15 εργάσιμες από την ηλεκτρονική κατάθεση