Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (7/9/2021) παρουσιάστηκαν έξι (6) νέα εθνικά σήματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και τα αντίστοιχα πρότυπά τους που αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Τα νέα αυτά σήματα πιστοποίησης είναι προαιρετικά και φιλοπεριβαλλοντικά και δημιουργήθηκαν για να προσθέσουν αξία αλλά και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Στην εκδήλωση Τύπου παρευρέθηκε και  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός επισημαίνοντας το ρόλο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, της προστασίας της προέλευσής τους και των συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα που στοχεύει στην υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία των προϊόντων προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών.

Ομιλία παρέθεσε και  ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής κ. Σέρκος Χαρουτουνιάν δηλώνοντας ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και της αγοράς, δημιούργησε έξι νέα εθνικά πρότυπα ποιότητας, που εντάσσονται στη σειρά «ΑGRO» του Οργανισμού, ενισχύοντας στην πράξη τη στροφή προς τα ποιοτικότερα και υγιεινότερα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, κάνοντας αναφορά στην πλούσια βιοποικιλότητα, την μοναδική παράδοση και τις μικρές παραγωγές της χώρας μας, τα οποία θα πρέπει να διασφαλιστούν μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα και  της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα, έχουν διαμορφωθεί 6 νέα σήματα Agro, που είναι τα εξής:

  • AGRO 2-5: Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης για προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Όπως τόνισε και ο κ. Θωμάς Αραπογιάννης (TUV HELLAS): “με το 2.5 η πιστοποίηση περνά από το επίπεδο της καλλιέργειας και στο τελικό προϊόν”
  • AGRO 8: Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος
  • AGRO 9: Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000
  • AGRO 10: Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή τοπικών προϊόντων. Ο κ. Γεώργιος Μπόσκου σημείωσε ότι σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται κατηγορίες όπως τα γλυκά κουταλιού, αλλαντικά, ξηροί καρποί κ.ά.”.
  • AGRO 11: Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής
  • AGRO 12: α)Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας β) Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης για την παραγωγή ψαριών λιμνοθάλασσας

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα είναι ο Οργανισμός υπεύθυνος για την επίβλεψη και την εφαρμογή των νέων αυτών προτύπων AGRO, διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.

Η εκπόνηση των νέων προτύπων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» και για τη σύνταξή τους ακολουθήθηκαν διεθνείς κανόνες τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα και η συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr)