Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση που αφορά στις νέες παραμέτρους και όρους που θα ισχύσουν στην εφαρμογή της παρέμβασης των Νέων Αγροτών (πρώην υπομέτρο 6.1) της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027.

 

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 30.000 ευρώ & θα διαμορφώνεται έως 42.500 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης:

 • Εφ’ όσον περιοχή μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ή σε μικρά νησιά (προσαύξηση 2.500€)
 • Εφ’ όσον η παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης είναι η πτηνοτροφική (προσαύξηση 10.000€)

Κατά την ένταξη καταβάλλεται το 70%, του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, τα βασικά σημεία που θα διαμορφώσουν το εν λόγω πρόγραμμα και με βάση τα οποία προετοιμάζονται οι πιθανοί υποψήφιοι είναι:

Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2024, εκφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι:

 • δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€), για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια ή
 • δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας ή
 • οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

 

Οι δικαιούχοι:

 1. Πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν τουλάχιστον για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρήσουν συνολικά την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για οκτώ έτη.
 2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς (2019 – 2022), να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας
 3. Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν επιτύχει τυπική απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης

 Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος κατά την αίτηση
  • Να είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής της παρέμβασης
  • Να εγκαθίσταται πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το 18μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει ασκήσει επαγγελματική γεωργική δραστηριότητα για πέντε τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
  • Να μην ασκεί εξωγεωργική απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να δεσµευτεί να τη διακόψει εφόσον εγκριθεί η αίτησή του.
  • ∆εν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2023 ή που τα έτη 2022 ή 2023 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση άνω των 8.000 ευρώ ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
  • Δεν είναι φοιτητής που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή
  • Θητεία: Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως και 9 μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης στήριξης ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
  • Να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 –2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006

 

Η εν λόγω παρέμβαση θα εφαρμοστεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με εξαίρεση την Δημοτική Κοινότητα του 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης και τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

 

Μπορείτε να δείτε την Διαβούλευση εδώ.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε δωρεάν την επιλεξιμότητα και βαθμολογία του επενδυτικού σας σχεδίου και για να προετοιμάσετε τις προϋποθέσεις της ένταξής σας.

 

Η PROTYPON παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, των συστημάτων ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.