Με ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής που αφορά στους δικαιούχους του Μέτρου 9 «σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα πληρωμής μέχρι την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλει την αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή για κάθε μέλος της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και για τα τρία (3) έτη πριν τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Αν πρόκειται για την β’ πληρωμή, δηλαδή του πρώτου έτους μετά την αναγνώριση, τότε η βεβαίωση να αφορά την παραγωγή της ομάδας.
 • Αναλυτική κατάσταση ανά έτος για κάθε μέλος που θα αναφέρονται τα παραστατικά πώλησης, υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας. Αντίστοιχα για την ομάδα, αν πρόκειται για πληρωμή έτους μετά την αναγνώριση.
 • Τα παραστατικά τα ίδια δεν χρειάζονται αλλά πρέπει να παραμείνουν διαθέσιμα για έλεγχο ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαιολογητικά (αντίγραφα ισολογισμών, έντυπα Ε3, το ηλεκτρονικό αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών και το αποδεικτικό υποβολής των εργαζομένων).
 • Δήλωση ΜΜΕ και υπεύθυνη δήλωση
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του ΕΙΔΙΚΟΥ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 • Αντίγραφο της λογιστικής μερίδας (αναλυτική λογιστική καταχώρηση) που τηρεί ο δικαιούχος στην οποία θα εμφανίζονται τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας (για το πρώτο έτος)
 • Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ ότι τηρούνται οι όροι αναγνώρισης
 • Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες των εργαζομένων και η παροχή υπηρεσιών επιτηδευματιών στο δικαιούχο.
 • Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει συμμόρφωση με τυχόν συστάσεις που έχουν απευθυνθεί στο δικαιούχο κατά την εκτέλεση του επιχειρηματικού του σχεδίου
 • Παραστατικά σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανάλογα με το είδος και φύση αυτών.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία τροποποίηση των λεπτομερειών εφαρμογής, περιλαμβάνονται διευκρινίσεις που αφορούν:

 1. Τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για όλες τις κινήσεις που αφορούν το Πρόγραμμα (επιβάλλεται να γίνει δήλωση ειδικού λογαριασμού)
 2. Την καταβολή των δόσεων (με την προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός έτους από την ημερομηνία αναγνώρισης)
 3. Τον υπολογισμό της αξίας παραγωγής ανά έτος
 4. Τον τρόπο υπολογισμού του ποσού στήριξης
 5. Τα δικαιολογητικά της αίτησης πληρωμής
 6. Τις διαδικασίες για τυχόν ανάκληση αίτησης ή σφάλματος
 7. Τις κυρώσεις σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής αιτήματος πληρωμής
 8. Τις κυρώσεις για απόκλιση μεγαλύτερη του 30% της πραγματικής από την εκτιμώμενη αξία παραγωγής