Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ) ορίζεται η 30/09/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/09/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής, περιλαμβανομένων:

  • της αίτησης στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, υπογεγραμμένη (με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος, όσο και από τον συντάκτη του φακέλου υποψηφιότητας,
  • του Επιχειρηματικού σχεδίου , έτσι όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ.

 

Τα παραπάνω συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου, Νομικού Προσώπου και Συλλογικού Σχήματος.


Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Τρίτη, 12/10/2021.

 

Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για την Δράση εδώ.